Geoteknik

Foto: COWI
Geoteknik kommer in i de flesta bygg- och anläggningsprojekt och vi har med åren byggt upp en bred erfarenhet och kompetens inom det mest grundläggande teknikområdet.

De geotekniska undersökningsresultaten utnyttjas för geoteknisk utredning, dimensionering och projektering. Allt för att byggnader, vägar, järnvägar, broar och industrier ska vila på säker grund.

Bredd i teknik och över tid

Från små till stora projekt, från översiktlig kartering och inventering till fördjupade undersökningar, från detaljplaner till detaljerad geoteknisk projektering, från förstudie till bygghandling och byggskede. Geoteknik arbetar i samtliga skeden och följer med i uppdragen från tanke till verklighet.

  • Geotekniska undersökningar, markmiljöprovtagning och kalkpelarsondering.
  • Radonmätningar
  • Stabilitetsutredningar
  • Sättningsutredningar
  • Geotekniska utredningar för detaljplaner eller som projekteringsunderlag
  • Projektering av grundläggning och förstärkning för byggnad och anläggning
  • Projektering av geotekniska konstruktioner och förstärkningar
  • Beräkning av grundläggningskostnader
  • Tekniskt stöd under byggtiden
  • Geotekniskt sakkunnig

Tack vare rätt kompetens och med hjälp av de senaste beräkningsprogrammen, har COWI möjighet att erbjuda tjänster inom grundläggning och förstärkning för byggnad och anläggning. Vi utför dimensionering av geotekniska konstruktioner och förstärkningar, sättnings- och stabilitetsutredningar till dimensionering av pålar och spont med mera.
Oavsett hur liten eller stor, hur enkel eller komplicerad en uppgift är, så löser COWI detta med hjälp av samverkan mellan COWIs olika kompetensområden.

 

 

 

Senast uppdaterad: 04.07.2017