Vind

Foto: Hanne Gyberg
COWI har lång erfarenhet inom vindkraftsområdet och kan erbjuda våra kunder helhetslösningar från tidiga skeden med lokaliseringsstudier, tillståndshantering och projektering till upphandling av entreprenader och slutligen byggande
och driftsättning.

Vindkraften är en av de energiformer som växer snabbast i Sverige. De senaste årens utveckling av vindkraftsteknik har resulterat i tillförlitliga och kostnadseffektiva lösningar som kan komplettera konventionella energikällor.

Lokalisering och landskapsanalysFör att identifiera lämpliga etableringsplatser med goda vindförhållanden och få motstående intressen genomförs en lokaliseringsstudie. Detta görs med utgångspunkt i vindkartering och GIS-analyser. En vindkraftsanläggning lämnar avtryck i landskapet. För att förstå vilken inverkan anläggningen kan en landskapsanalys göras. I denna beskrivs landskapet med ord, kartor och fotografier. Som komplement kan även fotomontage, referensbilder och GIS-baserade sikt- eller synbarhetsanalyser tas fram.

TillståndshanteringFör att anlägga en vindkraftsetablering krävs tillstånd enligt miljöbalken. Detta innebär att en miljökonsekvensbeskrivning måste upprättas och att samråd måste genomföras. Till detta hör också underlag i form av ljud- och skuggberäkningar, fotomontage, natur-, kultur och fågelinventeringar vilket COWI kan medverka till att ta fram.

Projektering och byggande

 

COWI har stor erfarenhet inom såväl el, vägar, byggledning och konstruktion och kan ansvara för både el- och väganslutning för etableringen. Med geoteknisk kompetens och stor erfarenhet av konstruktion kan COWI medverka vid utformning av fundament. och övriga anläggningar.

Senast uppdaterad: 18.01.2018