Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Vatten och Miljö / Förorenade områden

Förorenade områden

Foto: Niclas B Jacobsson
COWI utreder förorenade områden, både ovan och under vatten, inför exploatering och olika typer av efterbehandlingsåtgärder.

Vi bistår våra kunder med utredningar, tar fram åtgärdsprogram och genomför miljökontroll under olika skeden i saneringsarbetet. Vi utför bland annat fältundersökningar och fältanalyser av jord, vatten och sediment, riskbedömningar och fördjupade riskbedömningar, tar fram platsspecifika riktvärden och bedömer arbetsmiljörelaterade risker.

Dessutom hjälper vi till vid framtagande av förfrågningsunderlag inför saneringsentreprenader och utför olika specialistutredningar.

Vår utrustning
Vi har en omfattande utrustning till vårt förfogande, bland annat borrbandvagnar på flera orter i Sverige, XRF, PID, turbiditetsmätare och många andra fältinstrument.

I samarbete med våra kollegor i Norden har vi även tillgång till porluftsbil med GeoProbe MIP-enhet och fält GC-MS och utrustning för genomförande av in-situtester.
 

Kurser och kunskapsspridning

Utveckling och spridning av kunskap är en viktig del i COWIs arbete med mark och grundvatten. Vi är delaktiga i ett flertal forsknings- projekt kring riskvärdering av förorenade områden samt LCA för olika saneringsmetoder. Baserat på den senaste forskningen utvecklar COWI idéer och konsulttjänster och organiserar kurser och seminarier samt deltar som föredraghållare på så väl nationella som internationella konferenser. 

Ansvarsutredningar
När förorenade områden kräver undersökningar och saneringar ställs ofta krav från myndigheterna på en ansvarsutredning. Den görs för att klargöra om någon verksamhetsutövare eller fastighetsägare kan bedömas ha ansvar för de föroreningar som finns på platsen. Det handlar ofta om komplicerade juridiska och tekniska utredningar om ägarförhållanden, verksamhetsperioder och användningen av miljöfarliga ämnen som ska ställas mot gällande lagstiftning och praxis.

COWI erbjuder hela bredden av tjänster inom miljöjuridik och tekniska utredningar rörande ansvarsfrågor inom förorenade områden.  

Senast uppdaterad: 18.01.2018