Hem / Skip Navigation LinksTjänster / Vatten och Miljö / MKB, miljöanalyser och övervakning

MKB, Miljöanalyser och övervakning

Foto: COWI
COWI hanterar tillståndsansökningar, sam- rådsprocesser och miljökonsekvensbeskriv-ningar för olika typer av exploateringar
och verksamheter inom industri, energi
och samhälle.
Vi har lång erfarenhet av tillståndsansökningar enligt miljöbalken och
god erfarenhet av förhandlingar i miljödomstolen. Vi utför nödvändiga specialistutredningar av bl.a. buller, vibrationer, risk och förorenade områden samt utför biologiska inventeringar på  land och i vatten.

Bedömning av miljöpåverkan

I tidiga skeden medverkar vi genom miljöutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar vid val av utredningsalternativ.

MKB - Miljökonsekvensbeskrivning - är en studie där konsekvenserna av en verksamhet eller åtgärd bedöms ur miljösynvinkel. 

Verksamheten kan exempelvis vara byggnation av vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser, gas-och kraftledningar eller byggnader, industri, reningsverk eller deponier. Åtgärden kan exempelvis vara muddring, eller förstärknings- och stabiliseringsåtgärder i vatten.

Tillsammans med våra projektörer medverkar vi med miljökompetens vid lokalisering, projektering och byggande. Våra åtaganden sträcker sig från tidiga utredningsskeden till byggande, drift och underhåll. 

Miljöbedömning av planer och program
Miljöbedömning av planer och program fastställer en ram för
framtida utveckling och genomförs inom olika sektorer. Miljöbedömning görs också av de planer som kan påverka internationella naturskyddsområden.

Tillsammans med våra planarkitekter eller själva medverkar vi med miljökompetens vid översikts- och detaljplanering. Vi har skaffat oss god erfarenhet av lagstiftningen och genomfört ett stort antal miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i olika projektskeden i samverkan med olika kommuner och myndigheter.

COWI har experter inom till exempel natur, miljö, trafik, juridik, riskanalys, kommunikation och medborgerligt deltagande. Därför
kan vi, vid behov, hantera hela miljöprövningsprocessen eller
bidra med specialisttjänster av olika slag.

Senast uppdaterad: 29.12.2017