Foto: Aarhus Letbane

7 tips för att minimera störningar under stora infrastrukturprojekt i tätbefolkade städer

Miljökonsekvensbeskrivningar Insights

Tätare stadsbebyggelse, förhöjda krav på passagerarkapacitet och ett globalt behov av att minska koldioxidutsläppen gör att intresset för spårtrafik ökar i världens städer.

Enligt International Transport Forum kommer passagerarrörligheten – räknat som den totala mängden enskilda resor – att öka med så mycket som 200-300 % fram till 2050. Det finns med andra ord enorma behov av mobilitetslösningar, till exempel nya tunnelbanelinjer, för att uppnå tillräcklig transportkapacitet när allt fler människor flyttar in i växande städer.

Självklart är det ofta komplext och utmanande att genomföra stora infrastrukturprojekt i tätbefolkade områden. Till att börja med krävs försiktighet för att inte skada byggnaderna på markytan när tunnlarna borras. Och redan innan tunnelborrarna startar måste du veta vad som redan finns under jorden, så att byggprojektet kan planeras på rätt sätt.

Ibland kan utmaningarna ta överhanden, så att den enda möjliga slutsatsen efter projektet är att mycket kunde ha gjorts bättre. Det viktigaste är att alltid dra lärdom av tidigare erfarenheter när nya projekt inleds.

Vår erfarenhet av stora infrastrukturprojekt har lett fram till följande sju tips om hur man kan minimera miljöpåverkan och störningar för invånare och företag när ett nytt stort transportsystem ska byggas i en tätbebyggd stad.

1. Analysera miljölagstiftning och plan- och bygglagar

Det här är själva grunden för all planering av hur och när arbetet ska utföras. Det kan till exempel finnas krav på att samråd måste hållas eller bygglov eller tillstånd som måste sökas innan arbetet kan påbörjas.

2. Expropriation?

Inget arbete kan utföras förrän alla rättigheter till all berörd mark har säkrats. För att myndigheter ska kunna kräva att privatägda områden ställs till förfogande för projektet måste det baseras på en juridisk process, och det kan ta lång tid. I Danmark räknar man vanligtvis med att hela expropriationsprocessen tar 1-1,5 år.

3. Hur kommer projektet att påverka de omgivande områdena?

De olika faserna av byggprojektet kan ha olika effekter på de närliggande områdena. Det kan handla om att säkra brandskydd för intilliggande fastigheter, att flytta tillfartsvägar till bostäder, ändra sträckningar för busslinjer och allmänna trafikomläggningar. Ett exempel: under Cityringen-projektet för Köpenhamns metro har 80-90 trafikljus bytts ut, 30 busslinjer har dragits om och 12 000 kubikmeter jord har analyserats och undersökts av arkeologer för att identifiera och bevara historiskt viktiga fynd.

4. Lär känna grannarna.

Djupgående kunskaper om omgivningarna är helt avgörande för planeringen av arbetet. Om byggplatsen ligger i ett industriområde behöver man kanske inte lägga så mycket kraft på bullerbegränsning, men det kan finnas företag med känslig utrustning som inte får utsättas för vibrationer. Kanske ligger det skolor eller universitet i närheten? I så fall är det desto viktigare att minimera bullret, framför allt under prov- eller tentaperioder.

5. Anspråk på kompensation eller evakueringsbostäder?

De som bor i bostadsområden nära byggområdet kan ha rätt till evakueringsbostäder eller kompensation för bullret. Det kan få kostnaderna att skena för byggprojekt i tätbebyggda områden. Gör noggranna analyser av bullernivåer, utred vilka perioder som kan bli särskilt bullriga och ta reda på hur många hushåll som påverkas. Kan det löna sig att vidta bullerminskande åtgärder? Överväg till exempel att montera extra ljudisolerande fönster och så vidare på alla hus i närheten, eller att ställa specifika krav på underleverantörerna om att begränsa det bullriga arbetet till vissa perioder.

6. Ta fram en plan för att hantera buller och vibrationer

Utforma en plan med information om i vilken utsträckning omgivningarna kommer att påverkas, förslag på åtgärder för att minimera störningarna och procedurer för att hantera eventuella konflikter. Den här planen blir en bra grund för samarbetet med myndigheterna och dessutom ett bra verktyg i dialogen med grannarna. Det är en arbetsinsats som verkligen lönar sig.

7. Var ärlig

Oavsett hur många förebyggande åtgärder som vidtas och hur noggranna planer som tas fram går det aldrig att helt undvika störningar för allmänheten när stora infrastrukturprojekt genomförs i tät bebyggelse. Stick aldrig under stol med detta när du pratar med allmänheten eller viktiga intressenter.
….
Det är komplext och utmanande att genomföra stora infrastrukturprojekt i tätbefolkade städer. Det går förstås inte att helt undvika störningar och klagomål, men med hjälp av tipsen ovan kan du minimera problemen och underlätta för kunden, projektet och alla närboende.

Kontakta oss

Jesper Jørgensen
Project Manager
Land Administration, Denmark

Tel: +45 24201202

Om experten

– Att bidra till att ett stort tvärvetenskapligt projekt lyckas, hela vägen från idé till genomförande – det är det som driver mig. Att samarbeta med andra yrkesgrupper för att hitta den bästa lösningen för kunden är kanske det bästa och mest spännande med mitt arbete.

Under de senaste 15 åren har jag haft olika roller inom flera stora infrastrukturprojekt. I dag är jag projektledare för mark- och rättighetsförvärv inom Ring 3 Letbane-projektet och de olika tunnelbaneprojekten som pågår i Köpenhamn.

Kontakta oss

Louise Rebien Villefrance
Vice President
Environment, Health and Safety, Denmark

Tel: +45 41768149

Om experten

– Från början hade jag tänkt syssla med byggnadsprojektering, men när jag var färdig med studierna hade jag fått upp ögonen för det spännande och utmanande arbetet med att hantera buller i offentliga miljöer. Nu har jag jobbat med det i mer än 20 år. I dag har jag förmånen att få leda en avdelning som innefattar ett stort tjänsteutbud inom miljö och arbetsmiljö.