Klimatanpassningen skapar nya möjligheter för hållbar stadsutveckling

Klimatförändringar Insights

2019.07.11 / Helle Baker

En av framtidens största sociala och ekonomiska utmaningar är att förbereda våra städer för kommande stora stormar. Kommuner som investerar i klimatanpassning har samtidigt en fantastisk möjlighet att sätta nya standarder för hållbar stadsutveckling och skapa ännu mer värde för sina medborgare, utöver att skydda dem mot översvämningar. För att åstadkomma detta krävs dock långsiktig planering och nära samarbeten mellan olika specialområden.

I den senaste utgåvan av Global Risks Report från World Economic Forum anges bristande anpassning till och hantering av klimatförändringarna som det näst största hotet i världen, såväl vad gäller möjliga effekter som sannolikheten.

De makroekonomiska effekterna av klimatförändringarna och de allt vanligare extrema väderhändelserna blir allt tydligare. I USA har National Centres for Environmental Information räknat ut att den genomsnittliga kostnaden för varje svår storm är 2,2 miljarder dollar.

Och de här allvarliga effekterna gäller inte bara USA. Under sommaren 2011 drabbades Köpenhamn rel="noopener noreferrer" i Danmark av extrema ”hundraårsregn”. På bara en timme föll nästan 100 millimeter regn och skador för nästan 1 miljard dollar konstaterades.

Det här blev en ögonöppnare på flera sätt för de danska kommunerna, när de insåg att klimatförändringarna orsakar nya utmaningar som måste hanteras.

Men inget ont som inte har något gott med sig. Klimatförändringarna leder visserligen till en mängd nya utmaningar och extrakostnader för lokalsamhällen över hela världen, men samtidigt skapas nya möjligheter till innovationer som kan sätta nya standarder för hållbar stadsutveckling.

Klimatanpassningen driver på hållbar stadsutveckling

Ett bra exempel på detta är den danska staden Middelfart. Den ligger intill Lilla Bält, sundet mellan Fyn och Jylland – ett utsatt läge om havsnivån stiger. För att motverka de här riskerna startades projekten KlimaByen och KlimaHavnen (Klimatstaden och Klimathamnen).

Det här är två av flera storskaliga, innovativa projekt för klimatanpassning i Middelfart som syftar till att rusta staden för de lokala klimatutmaningarna. Men projekten handlar om mycket mer än att bara hantera de ökande vattenmängderna.

Samtidigt som staden skyddas mot översvämningar skapar projekten mervärde för invånarna tack vare stadsutvecklingsinitiativ för att designa multifunktionella stadsområden och konstruktioner. Genom att regnvattnet samlas upp direkt på markytan som ett komplement till de underjordiska rörsystemen blir staden dessutom grönare, friskare och roligare.

En övertygande nyttokalkyl

Lösningarna som valts i Middelfart har en annan viktig fördel: de kostar mindre. Faktum är att beslutet om den ambitiösa strategin för klimatanpassning fattades på grundval av en förstudie som visade att klimatutmaningar kan vara en stark ekonomisk drivkraft för stadsutveckling. Det lokala avloppsvattenbolaget har redan spenderat tiotals miljoner kronor på att bygga ut kapaciteten i avloppssystemet, och förstudien visade tydligt att det skulle bli såväl dyrt som otillräckligt att bygga ut systemet och lägga ännu fler rör i det historiska stadsområdet.

I stället kan en del av regnvattnet samlas upp på ytan med hjälp av rekreationsanläggningar och lokala dräneringslösningar. Det skapar mervärde för staden, så att investeringarna i klimatanpassning även påverkar stadsutvecklingen positivt.

Inte bara rörläggning

Som exempel kan vi ta det gamla pirhuvudet som återfinns under asfalten på Havnepladsen i Middelfart. Torget har fått en ny utformning utifrån de arkeologiska utgrävningarna och har försetts med ett nytt, stort avrinningsområde i form av en bro.

Det innebär att torget blir en härlig stadsyta för såväl invånare som turister samtidigt som det nya avrinningsområdet klarar rejäla skyfall – överflödigt vatten rinner över kajkanten ned i Lilla Bält.

Visionen för projekten KlimaByen och KlimaHavnen innefattar både en generell processdesign med kreativa samarbeten och mervärdesskapande och konkreta lösningar och principer bakom projekten. De här projekten har blivit stora inspirationskällor såväl inom landet som internationellt. 

Hållbar stadsutveckling medför dock också många utmaningar. En av dem är att kommunen måste ta en ledande roll på många olika specialområden. Ett gott samarbete mellan kommunen och alla lokala intressenter (infrastrukturaktörer, invånare och företag) är avgörande.

Det innebär att kommunen behöver kompetens för att kunna leda relativt komplexa projekt och finna sig till rätta i en ny roll som facilitator för hela spektrat av intressenter.

Lyckligtvis har det hårda arbetet gett resultat. 2018 utnämndes projektet KlimaByen till Danmarks bästa klimatanpassningsprojekt – en prestigefylld titel.

Innovationer i Rotterdam: flexibla flytande plattformar mot stigande vattennivåer

Rotterdam i Nederländerna är också välkänd som föregångare inom hållbara vattenlösningar. Utmaningarna i här nederländska staden handlar om ökande vattenmassor på grund av stigande havsnivåer och översvämningar. Staden är dessutom lågt belägen, så det är ont om möjligheter att leda bort vattnet.

Därför har stadens ledning beslutat att arbeta förebyggande med vattenrelaterade åtgärder. De lokala myndigheterna strävar målmedvetet efter att förbättra resiliensen och arbetar med många olika initiativ för att stärka och bevara stadsmiljöernas anknytning till de lokala vattenförekomsterna.

Ett stort antal innovativa lösningar har tagits fram. Bland annat har Rotterdam installerat flytande paviljonger som kan användas på flera sätt och anpassas efter varierande vattennivåer. Under normala förhållanden är paviljongerna torra och rymmer lekplatser, idrottsanläggningar och stadsområden där invånarna kan träffas och koppla av.

När det regnar kraftigt fylls utrymmena i stället med vatten och skyddar därmed omgivningarna från vattenmassorna.

I början av projektet mötte stadsplanerarna en del motstånd från invånarna i Rotterdam, som bland annat oroade sig för att byggnaderna inte skulle vara säkra för barn, men när de nu är på plats är de mycket uppskattade.

Behovet av skydd blir en drivkraft för förändring

I många andra städer världen över håller man också på att förbereda sig för klimatförändringarna.

Som framgår av exemplen ovan går det att skapa hållbara lösningar som inte bara skyddar mot vattenmassor utan också leder till nya möjligheter (inte minst ekonomiskt) att skapa flexibla stadsytor som gör städerna mer attraktiva, bättre och roligare för invånarna.

För att detta ska lyckas krävs dock målmedvetna samarbeten mellan experter från många olika områden, nya lösningar och nya arbetssätt.

Och behovet av samarbete för att skapa innovativa, hållbara stadslösningar kommer bara att öka i takt med urbaniseringen och klimatförändringarna.

OM EXPERTEN

Under min karriär som arkitekt har jag specialiserat mig på strategisk stads- och hamnområdesutveckling i städer. Allt jag gör grundas i ett värdebaserat synsätt. Det som verkligen inspirerar mig är möjligheterna att skapa något i samverkan; att samarbeta med olika specialområden i innovativa, komplexa projekt för att utveckla omfattande och hållbara lösningar.

Kontakta oss

Karin Thuesen Pedersen
Urban Development Director
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56 40 3483