Tre förutsättningar för fungerande smarta städer

2018-01-23 / Janne Walker Ørka

Marknaden för globala lösningar för smarta städer förväntas vara värd närmare 1,56 biljoner dollar år 2020. För att ett land ska kunna bli ledande på den här marknaden krävs ambitiösa kommuner, nya samarbetsmodeller och nya, kreativa sätt att tänka brett och gränsöverskridande inom landet.

Marknaden för lösningar för smarta städer är enorm. Bara under perioden 2015-2020 kan vi förvänta oss ett marknadsvärde på 1,56 biljoner dollar, enligt Frost & Sullivan.

I november 2017 hölls världens största konferens om smarta städer i Barcelona: Smart City Expo World Congress.

Innovation Norge har utnämnt smarta städer som ett av sex områden i Norge där det finns potential till hållbar ekonomisk tillväxt. De bjöd in rekordmånga norska kommuner och företag till konferensen för att visa upp de bästa norska lösningarna för smarta städer.

COWI ingick i den norska delegationen.

Efter veckan i Barcelona står det klart att tre aspekter kommer att bli avgörande för alla länder som vill nå internationell framgång på marknaden för smarta städer. 

1. Vi behöver ambitiösa kommuner med investeringsvilja

Många skandinaviska kommuner var representerade på Smart City Expo. De flesta var där för att de själva är mitt i processen med att ta fram en smart stadsutvecklingsstrategi för sin kommun, eller kommer att göra det inom en snar framtid. Det här arbetet ses som en helt nödvändig investering som kommer att löna sig i framtiden.

Bland vissa städer, kommuner och lokala myndigheter finns dock större tveksamhet inför att investera i storslagna projekt som kanske bara leder fram till löst formulerade visioner. 

I Skandinavien har vi precis börjat arbeta ur ett helhetsperspektiv när vi utformar smarta städer.

Men även de första pilotprojekten kan få positiva effekter, eftersom företag dras till städer som arbetar aktivt med innovationer.

En kommun som lyckas dra till sig kompetenta personer inom olika områden genom att arbeta framtidsinriktat och med tydlig investeringsvilja får en klar fördel. De som flyttar in tar med sig expertkunskaper som är användbara för att utforma en smartare stad. 

Företag dras till städer som har en tydlig innovationsprofil.
Janne Walker Ørka

2. NYA SAMARBETSMODELLER FÖR ATT RIVA SILOR

Vad ska framtidens städer innehålla? Det finns mängder av svar på den frågan, till exempel smarta vatten- och avfallssystem, mikroterminaler, gröna och smarta mobilitetslösningar och lokal produktion av förnybar energi.

Kunskapsdelning och samarbete är avgörande för att interaktionerna i smarta städer ska fungera. Det handlar om komplexa projekt som inte kan drivas av en enda aktör: varken kommunen i sig, ingenjörer eller stadsplanerare.

Rollfördelningen i smarta städer gör att stadsutveckling blir mer komplext än någonsin. För att de här projekten ska kunna genomföras krävs nya typer av investeringar och nya sätt att organisera ägande.

Vi behöver nya samarbets- och affärsmodeller som river murarna mellan akademin, näringslivet, de offentliga myndigheterna och lokalsamhällena.

Det kommer förmodligen att kräva mer tillit än vad vi är vana vid från mer traditionella marknadsbaserade modeller, och upphandlingsformen offentlig-privat samverkan (OPS) kommer att bli viktigare. För att lyckas behöver vi välutformade referensprojekt som motverkar den silomentalitet och den osäkerhet som ofta präglar OPS-projekt.

Vi måste använda nya samarbets- och affärsmodeller, och det kommer förmodligen att kräva mer tillit än vad vi är vana vid från mer traditionella marknadsbaserade modeller. Dessutom kommer upphandlingsformen offentlig-privat samverkan (OPS) att bli allt viktigare.
Janne Walker Ørka

Silomentalitet förekommer dock inte bara mellan olika samhällssektorer, utan även inom kommuner.

Den bästa medicinen mot detta är inte nödvändigtvis att kommunen tar fram en egen strategi för en smartare stad – risken finns att strategin blir en silo i sig själv, utan kontakt med de befintliga stadsplanerna.

Goda idéer och genomtänkta lösningar är en bra början, men det krävs mycket arbete för att förverkliga dem.

3. BRA REFERENSPROJEKT ÄR ETT MÅSTE

För att vi ska kunna erbjuda gedigna lösningar för smarta städer internationellt krävs mer än bara visioner. Vi måste också kunna visa på resultat.

Att döma av den entusiasm vi mötte bland representanterna för städer och kommuner i Barcelona är de mer än redo att skrida till verket. Med tiden kan deras resultat sedan visas upp som goda exempel på den globala marknaden. 

Teamet från COWI presenterade vårt eget koncept under Smart City Expo: Sollihøgda Plussby. 

Europas första stad som producerar mer energi än den förbrukar

Sollihøgda Plussby är ett ambitiöst miljöprojekt som ska stärka Osloregionen inför framtiden. Området där ”plusstaden” är tänkt att ligga är idag ett obebyggt skogsområde, men här ska miljöteknik och smart teknik användas redan från början för att bygga en unik europeisk stad. 

30 000 personer ska bo här och 15 000 arbetstillfällen skapas i det som kallas för Europas första ”PlusCity” (plusstad). 

En PlusCity är en stad där man producerar mer energi än vad som förbrukas. Staden planeras utifrån det vi vet idag om klimatförändringen och hur vi kan skapa utsläppsfria samhällen i framtiden.

Visionen bygger på fyra stadsprinciper:

1. Smart stad och smarta transporter

Stadskärnan och transportnavet kommer att omges av tätbebyggda områden med bostäder och kontorslokaler. I Sollihøgda prioriteras de transportmetoder som ger de största samhällsfördelarna, vilket innebär att de som går, cyklar och reser med buss och tåg får bäst framkomlighet. Projektet innefattar också självkörande bussar och varutransporter, en bilpool och stadscyklar. 

Lastbilar kommer inte att få köra in i bostadsområdena, och mängden avfall minimeras genom ett centralt avfallshanteringssystem som samlar in avfallet med sugkraft och sorterar det så att så mycket som möjligt kan återvinnas.

2. Energiöverskott

I en plusstad produceras mer energi än vad som förbrukas. Energin som produceras är ren och förnybar, och distribueras och lagras via smarta mikronät. Nollutsläppsbyggnader och smarta mobilitetslösningar minskar stadens koldioxidavtryck och energibehov. 

3. En plats för återhämtning

Staden blir en ingång till skogen, och en plats som människor dras till. Skidspår och cykelleder byggs med järnvägsstationen som startpunkt, och alla som bor i staden kommer att ha max 200 meter till skogen.

4. En cirkulär ekonomi

Nollutsläppssamhället inspireras av de naturliga ekosystemen där ”avfall” är ett okänt begrepp – allt är resurser. Vi utformar och utvecklar tekniska lösningar som organiseras på samma sätt som de biologiska systemen där allt cirkulerar, och vi blir därmed mindre beroende av icke-förnybara råmaterial. 

En av de främsta framgångsfaktorerna i projektet är att vi dessutom utvecklar en robust samarbetsmodell mellan regering/myndigheter, den akademiska världen och forskningssektorn, investerare, näringslivet och lokalsamhället: den så kallade Penta helix-modellen. Tack vare den här modellen kan vi bygga smarta, hållbara lösningar som baseras på fungerande processhantering och metoder som utgår från design.

Mer information om projektet finns här: www.sollihogdaplussby.no (på norska).

Städer är avgörande för tillväxt 

All teknik vi behöver finns redan. Den politiska viljan finns och byggherrarnas ambitioner är det heller inget fel på. Men för att gå från ord till handling krävs ett fungerande samarbete mellan kommunerna, näringslivet och den akademiska världen. Politiska beslut måste fattas och investeringar måste genomföras.

Våra städer är den viktigaste drivkraften för att öka tillväxten, men dagens traditionella städer utgör också ett stort klimathot.

Därför är vi övertygade om att framtida städer måste byggas utifrån helt nya principer. Smarta städer kan bli en ny viktig exportsektor och bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle – men då måste visionerna omsättas i praktiken genom investeringar, nya samarbetsmodeller och en ständig kamp mot silomentaliteten.

Hur kan Norden bidra till att bygga morgondagens städer?

Video: Nordic Innovation och CPH Film Norway