Isabella vill fånga in klimatpåverkande gas

Hon är processingenjör och bidrar till att vi i en nära framtid ska kunna fånga in koldioxid från Västsveriges industrier. Isabella Herstad Norins arbete bidrar bokstavligen till att göra världen mer hållbar.

Klimatet är vår tids ödesfråga och det ser ut som att det kommer att bli svårt för världen att leva upp till Parisavtalet.

- Ska vi lyckas med det och kunna landa i en hållbar framtid, krävs det strukturella omställningar på samtliga nivåer, i alla branscher. Men även om vi gör allt rätt, även om vi byter till biobränslen och minskar vårt resande, kommer det inte att räcka för att begränsa uppvärmningen till de två grader som Parisavtalet har satt som mål, säger Isabella Herstad Norin.

- Jag tror det blir svårt att hinna med alla omställningar och det oroar mig. Då känns det bra att ha chansen att som teknikkonsult kunna bidra med lösningar. Jag är övertygad om att vi måste samla in och lagra koldioxid som en del i allt det vi gör. Det är detta som på engelska kallas Carbon Capture and Storage – CCS.

FÅNGA IN UPP TILL TVÅ MILJONER TON KOLDIOXID

Det senaste året har Isabella jobbat med en förstudie för CinfraCap, ett unikt samarbete mellan Göteborgs hamn och fem stora energiaktörer Preem, St1, Göteborg Energi, Nordion Energi och Renova. Tillsammans undersöker de hur infrastrukturen för insamling och hantering av koldioxid skulle kunna se ut. I förstudien utreder Isabella olika tekniska lösningar för att på ett effektivt sätt kunna transportera upp till två miljoner ton infångad koldioxid per år från energibolagens anläggningar till kaj i hamnen.

- Teknologin finns. Vi har hanterat koldioxid i många år inom industrin och inom livsmedelsbranschen, men just den här applikationen är ny. Anläggningarna för CCS behöver vara mycket större, mer än tio gånger större än dem som byggs idag och transportsystemen skall kunna hantera väldigt stora mängder koldioxid, säger Isabella.

Förstudien visar att det finns goda förutsättningar för att få till en bra infrastruktur i Göteborg. Hamnen har ett bra läge som hubb både i förhållande till företagen och för transporterna vidare till slutlagring.

Det finns stor potential för att hitta synergieffekter som inte har tagits fram tidigare. Däremot finns det inga standardlösningar som passar för alla, det måste anpassas till kunden både vad gäller tillgång till energi och energiintegration. Det är det här, att hitta hållbara lösningar på svåra tekniska utmaningar, som gör att man känner passion för jobbet, säger Isabella.
Isabella Herstad Norin

KONCEPT SOM GÖR TEKNOLOGIN INDUSTRIELLT ANVÄNDBAR

Intresset för gröna frågor har hon haft med sig ända sedan grundskolan.

- Vi pratade om klimatet redan då. Då handlade det om ozonskiktet och hur hemskt det skulle bli i framtiden. Att vi alla skulle brännas upp om vi inte hjälptes åt och slutade släppa ut miljöfarliga freoner. Med tiden har fokus av naturliga skäl kommit att handla om den globala uppvärmningen i stället, säger Isabella.

2005 tog Isabella examen från Chalmers med inriktning kemi- och miljöteknik. Ända sedan hon började på COWI år 2012 har hon jobbat med tekniska utredningar och tidiga studier. Hon hjälper
kunden att utveckla projekt från koncept till lösningar som gör teknologin industriellt användbar. CinfraCap är bara ett av COWIs projekt inom koldioxidinfångning där Isabellas expertkompetens ger svar på industrins utmaningar. Ett annat exempel är Rolincap som gick ut på att identifiera och genom avancerad datorsimulering testa olika lösningsmedels förmåga att absorbera koldioxid. COWIs bidrag i det projektet var att göra en förstudie och en ekonomisk utvärdering av förslaget.

- Det jag ser som den stora utmaningen, och det jag tycker är roligt, är att väga in kundens behov i uppdraget. Du ställs inför en problemställning och måste sätta dig in i kundens situation för att kunna presentera en lösning som stämmer överens med deras förväntningar och verksamhet.

I rollen som teknikkonsult tar man fram lösningar tillsammans med kunden. COWI bidrar med teknisk expertkunskap och kapaciteten att ta sig an helheten i projekten.

- Det är så viktigt att kunden har möjlighet att bidra i projektet. Vi kan inte genomföra projektet själva, det går inte, säger Isabella. Samtidigt får inte viljan att lyssna på kunden leda till osäkerhet eller risker.

INGEN ONE MAN-SHOW

En annan utmaning, säger Isabella, är kommunikation – inte minst när pandemin har gjort att alla möten måste ske över videolänk. För att ett projekt ska fungera bra måste kommunikationen vara tydlig och respektfull.

- Som person är jag öppen, ärlig och lyhörd. Det gäller att hitta något gemensamt att prata om utöver själva projektet. De sociala banden är jätteviktiga för relationen, säger Isabella.
I rollen som projektledare leder Isabella ofta projektgrupper som består av fem-tio konsulter från COWI.

Det är ingen one man-show det här. Vi behöver hjälpas åt att bidra med det vi kan inom våra respektive discipliner för att det ska fungera, säger hon.
Isabella Herstad Norin
- Att bli bra på att leda handlar om att förstå helheten och kunna väga in aspekter från olika discipliner. När vi lyckas, när vi ser att vi med teknologin som grund bidrar till att göra våra kunders verksamhet mer hållbar, då är rollen som teknikkonsult extremt givande, avslutar Isabella

Kontakta oss

Isabella Herstad Norin
Specialist
Process and Project, Sweden

Tel: +46 705 08 36 40