Området där Elinegård etapp 2 ska byggas. Fotograf Sven Olsson, Ikano Bostad

Första metoden att klimatberäkna området mellan byggnader

2022-01-13

Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.

Malmö var den första svenska kommun som anslöt sig till Agenda 2030. Byggsektorn står för 20 procent av kommunens klimatpåverkan, vilket har gjort att kommunen tagit fram strategier för klimatneutralt byggande. Inom Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) samlas ett hundratal aktörer inom byggsektorn som vill bidra till detta.

Ett exempel är andra etappen av Elinegård i sydvästra Malmö, där Ikano Bostad bygger flerbostadshus på egen mark. Baserat på detta projekt utvecklar COWI, tillsammans med Ikano Bostad och Malmö stad, nya metoder för att utveckla klimatberäkningar.

- Det går redan att beräkna den klimatpåverkan som byggandet av själva huset har. Nu har vi tagit initiativ att ta fram en modell för hur man ska kunna klimatberäkna också de allmänna ytor som finns mellan husen, säger Martin Persson Lindh som är Senior specialist inom hållbart byggande på COWI i Malmö.

Metoden har utvecklats under så kallade klimatberäkningsstugor som genomförts inom ramen för LMF30. Under dessa workshopar har man tagit fram ett nytt system som väger in de materialval som görs för allmänna ytor och som omfattar parker, gator, VA och belysning.

- Att få fram rätt verktyg till att aktivt arbeta med klimatpåverkan i våra anläggningsprojekt är av stort intresse för staden. Vi behöver få ökad kunskap om metoder och material för att i bidra till de gemensamma målen inom resurshantering och hållbarhet, säger Erik Lennström från Fastighets- och Gatukontoret i Malmö stad.

- På Ikano Bostad har vi som mål att bli klimatneutrala till 2030. I det arbetet är klimatberäkningarna är ett jätteviktigt verktyg, och att vi redan är i gång med dem är mycket tack vare samarbetet inom LFM30. Det är bara genom att arbeta tillsammans med andra aktörer som vi kan öka takten i branschen, säger Sven Olsson, projektutvecklare på Ikano Bostad.

I november 2021 var första delen av projektets materialförteckning klar, förfrågningsunderlag för byggata. Klimatberäkningen för byggata är klar och projektet går nu in i nästa fas som är färdigställande av allmän platsmark, vilket kommer att vara klart i februari.COWIs skissförslag till utformning av park med dagvattenhantering som är en del av den allmänna platsmarken som ingår i klimatberäkningen.COWIs skissförslag till utformning av park med dagvattenhantering som är en del av den allmänna platsmarken som ingår i klimatberäkningen.

OM LOKAL FÄRDPLAN MALMÖ

I Malmö står byggsektorn för 20 procent av kommunens klimatpåverkan. LFM30 samlar aktörer inom bygg och anläggning, som till exempel byggherrar, entreprenörer, konsulter och materialleverantörer, i ett samarbete för att nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara klimatneutral år 2030. COWI är ett av företagen som anslutit sig till LFM30.

Läs mer:

Martin arbetar för hållbara och klimatsmarta lösningar

Kontakta oss

COWI-medarbeider Martin Persson Lindh

Martin Persson Lindh
Senior Specialist
Civil, South, Sweden

Tel: +46 10 850 28 76