producerar fjärrvärme till närområdet

Industri Lösningar

COWI projekterar en ny förbränningsanläggning med 10 MW kapacitet som ska producera både processånga till egna processer på Grødaland och fjärrvärme som ska levereras till industrikunder i närområdet.

Fjärrvärmemängden är konstant under året medan ångleveransen varierar, och till och med kan stoppas tillfälligt under normal drift. För att förbränningsanläggningen ska klara variationerna i värmeleveransen har vi utvecklat ett värmebalanserings- och ackumuleringssystem som ser till att värmen inte går förlorad och driftbelastningen på förbränningsanläggningen automatiskt justeras efter efterfrågan. Detta innebär en hög grad av energiutnyttjande och driftsäkerhet.

I samband med projektet Grødaland förbränningsanläggning har COWI också testat fosforåtervinning ur askan från samförbränning av biorester från biogasanläggningen och returträvirke.

Förutom utformning och konstruktion bistår vi IVAR (Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk) med alla tillstånd, ansökningar om offentligt stöd och fullständiga lönsamhetsberäkningar.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Hå, Norge

PERIOD
2015-pågående

KUND
IVAR IKS

TJÄNSTER

  • Process
  • Maskin
  • Byggteknik
  • Elektricitet
  • VVS
  • Brandsäkring
  • Geoteknik
  • Yttre miljö
  • Vatten, avlopp och ytvatten

Kontakta oss

Alert Holtman
Project Director
Industry and Process, Norway

Tel: +47 92523266

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN