kraftvärmeverk fritt från kol och olja

Bild: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

År 2020 planerar det kommunalägda energibolaget Mälarenergi att vara helt fria från fossila bränslen som kol och olja. Som ett led i detta kommer Mälarenergi att bygga ett sjunde kraftvärmeblock i Västerås. Kraftvärmeverket är Sveriges största och där produceras energi både till elnätet och till fjärrvärmenätet. Block 7 kommer att använda återvunnet trä som bränsle, får en planerad kapacitet på 150 MWh (termisk effekt) och ska stå för cirka 36 procent av värmeproduktionen. När Block 7 tas i drift 2020 kommer Mälarenergi att bli oberoende av fossilt bränsle.

COWI har fått i uppdrag att projektera grundläggningen för det nya kraftvärmeverket. Projektet är uppdelat i flera delprojekt, alla dessa innehåller omfattande platsgjutna betongkonstruktioner. För att knyta samman alla delprojekten krävs ett omfattande samordningsarbete. Betongkonstruktionerna upphandlas som två utförandeentreprenader.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Västerås

PERIOD
20172020

KUND
Mälarenergi

TJÄNSTER

  • Byggteknik Industri
  • Mark och VA-projektering
  • Geoteknik
  • VVS-teknik
  • El- och Automationsteknik

Kontakta oss

Anders Lundqvist

Anders Lundqvist
Project manager
Structural Engineering Industry, Sweden

Tel: +46 108501027

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN