Revision banar väg för säker drift av kraftvärmeverk

Amagerverket försörjer drygt 600 000 kunder med fjärrvärme i Köpenhamn. Som ett led i verkets hållbara drift har COWI medverkat i en större revision av turbin- och generatoranläggningen på Amagerverkets block 1.

Projektet startade 2015 och omfattade bland annat en förundersökning med möjliga scenarier för en långsiktig strategi för turbin-, generator- och hjälpanläggning, som på ett ekonomiskt optimalt sätt kan möjliggöra säker drift fram till år 2040. Upphandlingsprocessen och tilldelningen gjordes i nära samarbete med HOFOR 2016, medan själv revisionen genomfördes 2017.

Syftet var att undersöka anläggningen för att hitta eventuella fel. Det omfattade bland annat att rengöra komponenter och göra en sprickkontroll, byta slitdelar, reparera skador och justera komponenter till rätt spel. För att minska risken för oplanerade driftstopp, något som är mycket kostsamt för HOFOR, gjordes därefter en statusbedömning av hela anläggningen i samarbete med turbinleverantören.

Turbinanläggningen är unik och driftsformen förhållandevis speciell. Projektet ska därför också bidra med ny kunskap om hur denna typ av anläggning slits och vad man bör göra framöver för att optimera underhållet.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2015–2017

KUND
HOFOR

TJÄNSTER

  • Förundersökning
  • Upphandlingsprocess
  • Tilldelning
  • Genomförande av turbin- och generatorrevision

Kontakta oss

Allan Enemark
Leading Specialist
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 56408701

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN