Tunnelanslutning 20 meter under marken

Tunnlar Lösningar

Kraftverket Battersea Power Station togs ur bruk 1983 och en ny transformatorstation byggs nu för att underlätta eldistributionen till hushåll och företag i det nya området. Transformatorstationen ska anslutas till det befintliga elnätet via Battersea Cable Tunnel.

För att minimera buller och störningar under tunnelbygget anlades byggområdet inuti en befintlig lagerbyggnad. När lagret byggdes om och en bockkran monterades anlades samtidigt ett 30 meter djupt arbetsschakt, 7,5 meter i diameter, och en sprutbetongfodrad startkammare på platsen för transformatorstationen i Battersea, så att en tunnelborrmaskin (TBM) kunde användas för att bygga den nya kabeltunneln.

Det största riskmomentet under projektet var att ansluta den nya 300 meter långa kabeltunneln till den befintliga tunneln. Tunnelborrmaskinen stoppades fyra meter från den befintliga tunneln, där den sedan monterades ned så att endast den öppna skölden blev kvar.

Därefter konstruerades själva anslutningen genom manuellt arbete och konstruktion av en kammare i armerad betong runt den befintliga tunneln, där utvalda ringar sedan avlägsnades.

COWI levererade design av permanenta och temporära konstruktioner till entreprenören under projektet.

2018 utsågs tunnelprojektet till det bästa infrastrukturprojektet vid ICE London Awards.

PROJEKTINFORMATION

KUND OCH ENTREPRENÖR:
Joseph Gallagher Ltd

Tjänster från COWI:

  • Prefabricerade element av betong/lining av schakt
  • Krökt sprutbetongfodrad startkammare
  • Komplexa anslutningar/korsningspunkter
  • Utvärdering av hur tredje part upplevt byggnationen
  • Projektering av temporära anläggningar
  • Samhällsinteraktioner

Kontakta oss

Damian McGirr
Director
Tunnel, United Kingdom

Tel: +44 207 9407600

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN