Ny kaj förbinder centralt stråk i ett spännande stadsutvecklingsområde

Under 1940 talet, då majoriteten av kajerna är uppförda, var Marievik ett omfattande industriområde. Aktuell sträcka, Kaj I-IV, användes då som lastkajer för de tunga industrierna.

Under 1980-talet började dock verksamheten förändras och idag är Marievik ett tätt kontorsområde i stadsdelen Liljeholmen, Stockholm. Området är aktuellt för utformning
av en ny detaljplan som möjliggör byggnation av både kontorsfastigheter och bostäder.

COWI har varit involverade i kajerna sedan 2016 och baserat på tidigare utredningar och kompletterande undersökningar konstaterades att befintliga har omfattande skador som inte lämpar sig för reparation och en förstudie med tillhörande kostnadskalkyler på alternativa lösningar för en ny kaj påbörjades.

Sedan december 2017 jobbar COWI med att upprätta systemhandlingar, som en del av ett förfrågningsunderlag för en totalentreprenad, för en ny pålad betongkaj.

Den nya kajen kommer att fungera som ett rekreationsområde och ett centralt stråk i det nya området som binder ihop övriga parker och torg med viken.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Marievik, Liljeholmen Stockholm

PERIOD
20162018

KUND
Marieviks Andra Samfällighet via RED Management

TJÄNSTER

  • Upprättat provtagningsprogram för provtagning på betongen
  • Upprättat provtagningsplan för geotekniska undersökningar
  • Utredning alternativ för nya kajlösningar
  • Kalkyl på alternativa kajlösningar
  • Beställarens stöd i förvaltnings- och underhållsfrågor i gestaltning av kajen
  • Upprätta systemhandlingar, ritningar och en rambeskrivning

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN