Ny kaj och terminalyta i Göteborgs Hamn

DynaSand-filter för rening av undanträngt vatten vid tillskapande av ny terminalyta (Foto: GHAB)

Infrastruktur Lösningar

Nya Arendal är namnet på den nya kaj och terminalyta som Göteborgs Hamn AB anlägger i området mellan befintliga hamnar, Älvsborgshamnen och Arendalshamnen. Utbyggnaden är ett led i hamnens långsiktiga mål att dubblera sin verksamhet inom 10 år. Idag är området en havsvik som kommer att fyllas ut med muddermassor som kommer från hamnens återkommande behov av underhållsmuddring för att upprätthålla erforderligt djup för sjötrafiken. Innan muddermassorna läggs ut i havsviken har viken stängs in genom stora invallningar som tätats med betongmadrasser. Muddermassorna kommer att blandas med olika typer av bindemedel för att förbättra muddermassornas geotekniska egenskaper samt binda fast de föroreningar som förekommer i muddermassorna genom metoden stabilisering och solidifiering.

Göteborgs Hamn AB fick redan år 2015 miljödom för utfyllnaden och har sedan dess utfört ett storskaligt fältförsök, anlagt invallningar för att nu stå redo för utfyllnaden när behovet för underhållsmuddring finns. Underhållsmuddring och utfyllnad kommer att ske under hösten och vintern 2020/2021. COWI har bistått Göteborgs Hamn AB i alla skeden sedan 2015, från utredning kring lämpliga bindemedel, uppföljning av fältförsök, sedimentprovtagning inför underhållsmuddringen samt framtagande av kontrollprogram för uppföljning av recipientpåverkan från både underhållsmuddringen samt utfyllnaden.

Det vatten som trängs undan i samband med utfyllnaden av den inneslutna havsviken kommer att renas genom flera reningssteg innan vattnet släpps till havet utanför. Reningsstegen är framtagna för att klara gällande villkor för utgående vatten i enlighet med den miljödoms som finns för utfyllnaden. Vattnet kommer att genomgå pH-justering, sedimentation samt passera ett sandfilter och ett aktivt kolfilter innan vattnet släpps utanför anläggningen. Uppföljningen av vattnet utförs i enlighet med ett omfattande kontrollprogram. Även den grumling som uppkommer till följd av underhållsmuddringen följs upp i enlighet med kontrollprogram. Denna uppföljning utförs också av COWI.

Projektinformation

Period:
2020-2021

Kund:
Göteborgs Hamn AB

Ort:
Göteborg

COWIs tjänster:
Fältundersökningar (Vattenprovtagning, grumlingsmätning i marina miljöer, sedimentprovtagning och utvärdering av resultat)

Kontakta oss

Stefan Bylin
Vice President
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10 850 23 93

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN