Komplex uppgradering av Oslofjordförbindelsen

Vägar och gator Lösningar

Utanför Oslo ligger riksväg 23 (RV23) som är en del av Oslofjordförbindelsen söder om huvudstaden. Utbyggnaden av RV23 Dagslett–Linnes görs eftersom den ursprungliga vägen som förband Dagslett i Røyen kommun och Linnes i Lier kommun måste uppgraderas. Utbyggnaden blir en ny riksväg mellan E6 och E18.

Uppdraget omfattar projektering av 5,5 kilometer fyrfilig motorväg och 2,2 km tunnel, förutom projektering av bro, översvämningsskydd, cykel- och gångvägar, återställande av jordbruksmark och bulleråtgärder, samt en ny planskild korsning. COWI utförde också landskapsprojekteringen i detta omfattande infrastrukturprojekt.

Projektet har också omfattat komplexa utmaningar – geotekniskt såväl som politiskt. Delar av sträckningen gick över en av landets bördigaste jordar, med betydande matproduktion. Lösningen blev en nedgrävd miljötunnel, som också minskar bullret i närmiljön. Dessutom hade delar av projektområdet högt artesiskt vattentryck och mycket kvicklera i nedre jordlager. Tryck eller påverkan från stora vattenmängder gav hög risk för uppressning av botten vid grävningen av miljötunneln.

Byggplanen och arbetsskisserna utarbetades och omfattar plan-, snitt- och detaljskisser av bullerskärmar, väg, tunnel, erosionssäkring, bro, cykel- och gångväg, plantering och återställande av jordbruksmark. Genom en omfattande användning av BIM och 3D-modellering har gott samarbete mellan fackområdena kunnat säkerställas.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Mellan Røyen och Lier kommuner, Norge

PERIOD
2015-2017

KUND
Statens Vegvesen, Region Sør

TJÄNSTER

 • Vägplanering
 • Trafikplanering
 • Områdesplanering
 • Landskapsarkitektur
 • Transport
 • Miljö
 • Geoteknik
 • Vatten och avlopp (VA-teknik)
 • Ytvattenshantering
 • Byggplan
 • Bullermätningar
 • Tunnel
 • Bro
 • Natur och växtlära
 • Geoteknik
 • BIM
 • Projektledning
 • Översvämningsskydd

Kontakta oss

Frode Geir Bjørvik
Project Director
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 40616717

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN