Ökad framkomlighet och förbättrad säkerhet

Bild: White Arkitekter

E20 sträcker sig genom centrala Alingsås och delar staden i två delar. För att öka framkomligheten och förbättra säkerheten planerar Trafikverket att bygga om sträckan genom staden till motorväg. I samband med detta vill kommunen hitta en lösning för att skapa en sammanhållen och attraktiv stad, med fokus på stadsdelen Lyckan som ligger i området vid vägen.

COWI och White arkitekter fick i uppdrag att ta fram ett planprogram där möjligheterna att överdäcka och/eller sänka ner delar av E20 genom Alingsås studerades. Syftet var att utreda hur en ombyggnad av vägen skulle kunna bidra till stadens utveckling på ett långsiktigt och hållbart sätt. I arbetet användes en värdebaserad stadsutvecklingsmetod som tidigt skapade förståelse för det berörda områdets värden och utmaningar. Som ett led i detta genomfördes konsekvensbedömningar för naturmiljö, kulturmiljö, risker, buller, vibrationer, luftkvalitet, markföroreningar, ledningar, trafik och sociala aspekter.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Alingsås

KUND
White Arkitekter AB och Alingsås kommun

PERIOD
20162017

TJÄNSTER

  • Uppdragsledning
  • Akustik, buller och vibrationer
  • Riskanalyser
  • Trafikanalyser
  • Utredningar inom naturmiljö, luftkvalitet och förorenade områden

Kontakta oss

Stefan Bylin
Vice President
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10 850 23 93

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN