miljöåtgärder vid snabb exploatering

Dockan ligger i Västra Hamnen i Malmö och består av flera kvarter där det tidigare varit en oljehamn och varvsverksamhet. Området har byggts upp genom utfyllnad i havet under stora delar av 1900-talet. Både den tidigare verksamheten och utfyllnadsmassorna har lett till föroreningar av mark och vatten genom bland annat olika tungmetaller, olja och cyanid. När området nu exploateras behöver det därför undersökas och saneras.

COWI håller i alla miljöåtgärder kopplade till den ovanligt snabba exploateringen. Det innebär en bredd av tjänster såsom omfattande markundersökningar, kontroller och rådgivning. COWI har även deltagit i strategiarbetet kring exploateringen och hållit i kontakterna med inblandade myndigheter.

PROJEKTINFORMATION

ORT

Malmö

PERIOD

2012 - pågående

KUND

Dockan Exploatering AB

TJÄNSTER
  • Miljörådgivning för exploatering
  • Mark- och grundvattenundersökningar
  • Myndighetskontakter (saneringsanmälningar samt kontinuerlig dialog)
  • Rådgivning för nya kajkonstruktioner (vattenverksamhet)

Kontakta oss

Tomas Nilson

Tomas Nilson
Project Manager
Infrastructure, Sweden

Tel: +46 108502551

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN