Nya policyinstrument som stärker cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi har kommit upp på den globala dagordningen i en strävan att visa att hållbarhet och miljövänlig förvaltning av resurser kan betala sig. Inte minst inom byggbranschen finns det en stor potential för att tänka mer cirkulärt.

COWI har för Nordiska ministerrådets räkning undersökt möjligheterna att stärka den cirkulära ekonomin och resurseffektiviteten i den nordiska byggsektorn – till nytta för både miljön och ekonomin.

Undersökningen bygger på en mängd intervjuer med företrädare för branschorganisationer och myndigheter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Intervjuerna ledde till att nya policyinstrument fastställdes liksom väsentliga miljömässiga och ekonomiska effekter av en mer cirkulär tillgång.

Om man ska kunna förverkliga de förväntade positiva vinsterna av en cirkulär ekonomi behövs bland annat ytterligare dokumentationskrav för byggvarors innehåll och kvalitet, nya krav på rivnings- och avfallsplaner samt dokumentationskrav för återanvändning och användning av byggvaror som innehåller återanvända resurser. I undersökningen drogs också slutsatsen att det finns ett behov av ökat samarbete mellan aktörer i hela värdekedjan.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Norden

PERIOD
2017–2018

KUND
Miljö- och ekonomigruppen under Nordiska ministerrådet

TJÄNSTER

  • Cirkulär ekonomi
  • Analys av policyinstrument
  • Livscykelutvärdering
  • Beräkning och värdering av ökad resurseffektivitet och potentiella klimateffekter
  • Beräkning och värdering av ekonomiska effekter

Kontakta oss

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN