Rötkammare på 9000 kubikmeter möjliggör planerat underhåll

Käppalaverket på Lidingö renar avloppsvatten från 1,5 miljoner människor i elva kommuner norr och öster om Stockholm.

Verket ska utrustas med en tredje rötkammare för att skapa redundans i processerna, så att planerat underhåll kan utföras och reningskapaciteten ökar. Den nya rötkammaren kommer att rymma 9 000 kubikmeter och placeras i ett utrymme som sprängts ut ur berget.

När allt är klart kommer inget att synas ovan jord, förutom en liten byggnad för teknisk utrustning. Dessutom kommer en ny anläggning för högflödesrening att installeras för att upprätthålla reningskapaciteten under ovanligt höga vattenflöden. Även denna anläggning kommer att placeras i bergrummet, och den ökar verkets kapacitet från 5 till 8 m³/s.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Lidingö, Sverige

PERIOD
20162019

KUND
Käppalaförbundet

TJÄNSTER

  • Avloppssystem
  • Akustik, buller och vibrationer
  • Kemikalier och ekotoxikologi
  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Riskanalyser och processäkerhet
  • Ytvatten, grundvatten och recipienter

Kontakta oss

Stefan Mattsson
Vice President
Process and Project, Sweden

Tel: +46 705080021

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN