Miljö- och hållbarhetsbedömningar för Sveriges nya havsplaner

I juli 2014 beslutade EU om ett ramdirektiv för havsplanering. Syftet är att skapa förutsättningar för att både nyttja och bevara de marina områdena, och samtidigt skapa möjligheter för avvägningar mellan olika intressen för en hållbar framtida utveckling.

COWI har anlitats för att vidareutveckla de miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar som tidigare tagits fram för havsplanerna. Hållbarhetsbedömningarna belyser de föreslagna planerna ur ett helhetsperspektiv genom att undersöka såväl ekonomiska som ekologiska och sociala aspekter.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Sveriges kuster

PERIOD
2017 pågående

KUND
Havs- och vattenmyndigheten

TJÄNSTER

  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Hållbarhetsbedömningar

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN