Mer hållbar vattenförsörjning i södra Afrika

Vattenförsörjning Lösningar

Programmet Climate Resilient Infrastructure Development Facility (CRIDF) finansieras av UK Aid (DFID) och syftar till att främja en hållbar vattenförvaltning, bygga resiliens mot effekterna av klimatförändringen och motverka vattenrelaterade gränsöverskridande konflikter. Hittills har 30 miljoner pund investerats i vattenbranschen i 12 länder i södra Afrika, med målet att åstadkomma ytterligare investeringar om 55 miljoner pund. Vad betyder dessa investeringar? Här är ett exempel från Tanzania.

I byarna Mitema och Kitangari i Newala-distriktet i södra Tanzania sker snabba förändringar. Allt fler barn går i skolan, ett nytt daghem planeras och nya hus växer upp som svampar. Varför? För att byn har fått bättre tillgång till färskvatten.

Med stöd från programmet CRIDF arbetar Makonde Water Supply and Sanitation Authority (MWSSA) i Tanzania med att rusta upp och bygga ny vatteninfrastruktur för att säkra en hållbar vattenförsörjning för omkring 510 000 människor i distrikten Newala och Tandahimba, som är två av Tanzanias fattigaste områden.

CRIDF:s första investering gjordes i upprustningen av källfältet Mitema, där sex djupa borrhål försågs med nya pumpar och styrinstrument. Därmed fyrdubblades kapaciteten i vattenförsörjningen. Mitema ligger bara några kilometer från en upprustad vattenkälla och är därmed en av de första byarna som märker av förbättringen. För några månader sedan finansierade Tanzanias regering ett projekt där rörledningar drogs mellan byn och det närliggande vattenförsörjningssystemet, och lokala vattenkiosker upprättades i byn.
Snart påbörjas en renovering av reningsverket inklusive doseringspumpar, en upprustning av transport- och distributionsledningarna för renat vatten och lagringsbalanserande åtgärder. För detta görs en ytterligare investering om 1,5 miljoner pund.

– Tidigare var vi tvungna att samla upp regnvatten eller vandra till våtmarkerna och försöka samla upp vatten som läckte från de gamla pumparna. Det tog lång tid, det var farligt eftersom det finns ormar i området och dessutom var vattnet inte rent. Nu behöver vi bara öppna en av kranarna som monterats i byn. Det har förändrat våra liv, säger Halima Hassan som bor i byn.

En vattenlösning som gör livet lite lättare

Innan CRIDF kom in i bilden arbetade MWSSA med ett vattenförsörjningsprojekt, där sex borrhål och en gammal pumpinfrastruktur försörjde Newala och omgivande byar med vatten. Dock uppstod det ofta fel och problem, och för det mesta kunde bara ett av borrhålen användas. Befolkningen växte, utrustning gick sönder, stora läckor uppstod och trycket var lågt – vattenförsörjningen räckte inte till på långa vägar.

Syftet är därför att rusta upp och installera nya, robusta pumpar och motorer för att se till att vattenförsörjningen från pumphuset fungerar så effektivt som möjligt så att hela distriktet får tillräckligt med vatten.

Nu har borrhålen, rörledningar och nya pumpar renoverats och satts på plats. Nästa steg är att se till att vattnet från den upprustade källan kan renas och distribueras på ett bra sätt.

Åtgärder för vattenupptagningen och vattenskyddsåtgärder har också bidragit till att källfältet, som tidigare var en ödslig våtmark, nu är helt upprustat.

Förebygger konflikter och klimatberoende vattenbrist

Distrikten Newala och Tandahimba ligger nära gränsen mellan Tanzania och Moçambique. De är bara två av många områden i Afrika söder om Sahara som har lidit av eller fortfarande lider av bristande vattenförsörjning.

Faktum är att den globala efterfrågan på vatten förväntas öka med 55 % fram till 2050 på grund av befolkningstillväxten, framför allt på den afrikanska kontinenten.

Klimatförändringarna sätter ännu mer press på vattenresurserna, och utan genomtänkt planering och politiska beslut förutspår experterna att vattenrelaterade konflikter kommer att bli allt vanligare. 

Därför har Storbritanniens departement för internationell utveckling (DFID) inlett ett samarbete med utvecklingsorganisationen Southern African Development Community för att göra stora investeringar i vattenrelaterade projekt i 12 länder i södra Afrika. Syftet med CRIDF är att göra vardagslivet lite lättare för mer än 20 miljoner människor som lever i extrem fattigdom på landsbygden.

– I framtiden måste allt fler samsas om gränsöverskridande vattenkällor allt eftersom befolkningen ökar och klimatförändringarna skapar ännu större problem med vattenbrist i Afrikas fattigaste områden. Vårt arbete vilar därför på tre grundprinciper: att bygga klimatresiliens, att skapa tillväxt som gynnar fattiga och att främja samarbete över gränserna, säger Leonard Magara som är chefsingenjör för CRIDF (och Project Director på COWI som är JV-partner till CRIDF).

Tidigare var vi tvungna att samla upp regnvatten eller vandra till våtmarkerna och försöka samla upp vatten som läckte från de gamla pumparna. Nu behöver vi bara öppna en av kranarna som monterats i byn. Det har förändrat våra liv.
Halima Hassan Byinvånare i Newala-distriktet i Tanzania

Samarbete med lokala partners

För att uppnå målen arbetar CRIDF med att mobilisera finansiella resurser till projekt i regionen och agerar som rådgivare till sina samarbetspartners om hur de bäst kan välja, driva och genomföra sina projekt.

En viktig del i arbetet är att CRIDF samverkar med lokala partners för att gemensamt bygga upp infrastrukturen.

– Vi är övertygade om att konkreta, praktiska samarbeten med lokalinvånarna och deras organisationer där vi samtidigt visar hur de kan öka klimatresiliensen med hjälp av teknik är det bästa sättet att åstadkomma förändringar som verkligen gör skillnad på lång sikt för utvecklingen och förvaltningen av vatteninfrastrukturen, säger Leonard Magara.

Bildtext: Hittills har uppsamlat regnvatten varit den främsta vattenkällan i Newala-distriktet.

Vattenförsörjning för hela distriktet

Det här arbetssättet har visat sig framgångsrikt i flera CRIDF-projekt i bland annat Lesotho, Namibia, Zimbabwe, Zambia, Moçambique och Tanzania.

Rejea Ng’ondya är chef för Makonde Water Supply and Sanitation Authority, CRIDF:s lokala partner i Tanzania. Han är mycket nöjd med resultaten hittills:

– Det finns fortfarande mycket kvar att göra innan färskvattenförsörjningen är tryggad för hela distriktet. Men det viktigaste är på plats – sex borrhål, nya pumpar och vattentankar – tack vare det goda samarbetet och stödet från CRIDF-programmet. Nästa steg är att bygga rörledningar så att vattnet kan distribueras till alla byar i distriktet, säger Rejea Ng’ondya.

Ständig dialog för att hantera förväntningarna

Vägen till de goda resultaten har dock inte alltid varit lätt. Till att börja med gällde det att få med sig byborna i Mitema, som odlade grödor på de våtmarker som skulle börja användas som vattenkälla.

Socioekonomisk verksamhet i våtmarkerna och dränering av strandområden hade bidragit till att torka ut källfältet. Nu skulle byborna bli tvungna att avstå sina odlingar för att det vattenförande lagret skulle kunna återställas och källfältet åter tas i bruk, med borrhålen som gjordes för det äldre vattenförsörjningsprojektet 1957.

– Invånarna i lokalsamhällena bjöds in till möten i det allra första skedet av projektet för att ta del av förslagen om förändringar. Syftet var att etablera en bra dialog och se till att de alltid visste vad som hände. Jag tror att det var detta som fick dem att se de stora potentiella fördelarna på lång sikt, även om de till en början skulle behöva ge upp sina odlingar intill de gamla borrhålen, säger Malumbo Mhamilawa från COWI som var projektkoordinator i landet och en nyckelperson för projektets genomförande.

Halima Hassan är hittills nöjd med de positiva förändringar som projektet innebär. Bland annat har det inneburit att hon nu har tid att jobba som lärare i grundskolan utöver att sköta sina odlingar:

– Vi var tvungna att flytta våra odlingar, men det var värt det. Bättre vattenförsörjning ger bra skördar på de nya odlingsmarkerna, och dessutom kan allt fler barn gå i skolan eftersom de inte behöver hjälpa sina familjer med att hämta vatten. På lång sikt tror jag också att vi kommer att bli friskare eftersom vi inte behöver använda smutsigt vatten, som uppsamlat regnvatten eller vatten från läckande rör i våtmarkerna.

Fakta om globala vattenresurser:

  • 2015 hade 91 % av världens befolkning tillgång till förbättrat dricksvatten, jämfört med 76 % år 1990.
  • Vattenbrist är dock fortfarande ett problem för 1 av 3 invånare i Afrika, och problemet växer på grund av befolkningsökningen, urbaniseringen och ökad vattenanvändning såväl i hushållen som inom industrin.
  • Som en följd av detta använder många ytvatten som ofta är förorenat av industriutsläpp, bakterier eller avföring. Människor i områden med vattenbrist har inget annat val än att dricka sådant vatten och tvätta sig och sina kläder i det, och det skapar en ond cirkel.
  • Förorenat vatten kan sprida sjukdomar som diarré, kolera, dysenteri, tyfus och polio. Förorenat dricksvatten bedöms orsaka 502 000 dödsfall på grund av diarréer varje år.
  • Många människor, framför allt kvinnor och flickor, tvingas gå långa sträckor för att hämta vatten, och det tar mycket tid.
  • I genomsnitt behöver de gå sex kilometer per dag för att hämta vatten. Det gör att de får mindre tid över till annat, som att odla mat eller arbeta för en inkomst.
  • I Afrika söder om Sahara förväntas efterfrågan på vatten öka med 55 % fram till 2050 på grund av befolkningstillväxten.

(Källor: OECD, World Health Organisation a.o.)

Om programmet CRIDF

Climate Resilient Infrastructure Development Facility (CRIDF) är ett officiellt SADC-program (Southern African Development Community). Det stöds av DFID (UK Aid) och dess syfte är att ta fram långsiktiga lösningar på de vattenrelaterade problem som drabbar fattiga människor i södra Afrika.

CRIDF har ett tydligt fokus på att dela tekniska expertkunskaper med lokala ingenjörer inom vatteninfrastrukturprojekt. Ingenjörerna får bland annat lära sig att designa lösningar utifrån en helhetssyn, att använda klimatresilient teknik och att arbeta med riktade insatser för att gynna marginaliserade grupper.

De här kunskaperna förs sedan vidare till andra projekt och ingenjörer i hela regionen. Målet är att se till att planering och drift av infrastrukturen fortsätter att fungera på lång sikt efter att CRIDF har slutförts.

Läs mer: www.cridf.net

COWIs roll: Bidrar med tekniska experter under hela programmet och är JV-partner (fördelning: 50/50) med WYG.

Kontakta oss

Anders Thyge
Vice President
Water, Denmark

Tel: +45 56401020

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN