Vi håller ögonen på Stora Bält

Klimatförändringar innebär att kustnära infrastrukturanläggningar och byggnader i framtiden kommer att vara utsatta för större risk än idag.

Därför har A/S Storebælt bett COWI att utvärdera klimatförändringarnas möjliga konsekvenser för bland annat Stora Bälttunnelns ramper, kustskyddet och själva tunneln. Ramperna ner till tunneln är bland annat uppbyggda med permanenta dräneringssystem som kontrollerar grundvattnet då stigande vattenstånd i havet kan leda till stigande tryck under ramperna.

COWIs analyser visar bland annat att vallarna på Sprogø och Halsskov på sikt bör höjas på vissa ställen om de ursprungliga konstruktions- och säkerhetskriterierna ska upprätthållas. Det kan också bli nödvändigt att öka pumpkapaciteten med hänsyn till framtida nederbörd.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2015–pågår

KUND
A/S Storebælt

TJÄNSTER

  • Drift och underhåll
  • Klimatpåverkan, analyser och uppgradering för klimatförändringar
  • Utformning och upphandling
  • Permanent anläggning för grundvattensänkning och torrläggning
  • Myndighetsärenden

Kontakta oss

Jan Stæhr
Market Director
Groundwater and Geoscience, Denmark

Tel: +45 56402265

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN