Frukostseminarium Naturinventeringar, Göteborg 7 mars

Välkommen till ett frukostseminarium om vårt arbete med naturinventeringar för ett hållbart samhällsbyggande.

När: 7 mars
Tid: 7.30-9.15
Var: COWI, Skärgårdsgatan 1, Göteborg

Nybyggnationer och markexploatering innebär ofta påverkan på naturmiljön på ett eller annat sätt. Inventeringar av naturmiljön är avgörande för att ge underlag för miljöprövning och eventuella dispenser från till exempel artskyddsförordningen. Om en verksamhet planeras i anslutning till skyddad natur, som Natura 2000-områden, krävs ofta artspecifika inventeringar för att säkerställa att utpekade arter inom det skyddade området inte påverkas.

Genom att i ett tidigt skede identifiera behov av inventeringar kan dessa utföras vid rätt tidpunkt på året vilket är särskilt viktigt för exempelvis groddjur och fåglar. Med rätt planerade inventeringar sparas både tid och pengar med en smidig hantering hos prövningsmyndigheten. COWIs biologer har stor erfarenhet av såväl artspecifika inventeringar som generella naturvärdesinventeringar enligt Svensk standard SS 199000:2014. Förutom inventeringar hjälper vi till med utformning av dispenser, skyddsåtgärder och kompensation.

Vid detta frukostseminarium diskuterar vi de vanligaste inventeringarna som är aktuella vid byggnationer och mindre exploateringar. Vi diskuterar även naturvärdesinventeringar enligt Svensk standard och naturinventeringar inom miljöcertifieringssystemet BREEAM.

Robert Knubb, specialist och handläggare inom artskydd från Länsstyrelsen Västra Götalands län, kommer att prata om Länsstyrelsens syn på artskydd och dispenser.

Program

07.30 Ekologisk frukost

08.00 Naturinventeringar – bakgrund, syfte och metodik. Exempel på genomförda inventeringar och projekt (Erik Heyman, Henrik Antonsson & Jesper Scharin, COWI)

08.30 Olika typer av fridlysning: skydd för endast individer eller skydd av både individer och habitat, skydd mot kommersiell plockning, artskydd fågel. Vikten av skyddsåtgärder för att undvika dispens, vilka verksamheter kan få dispens? (Robert Knubb, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen)

08.50 Tid för diskussion

09.15 Tack för den här gången!

 

Anmälan: miljo.goteborg@cowi.com