Frukostseminarium: Nya innovationslösningar inom dagvattenhantering och rening

Frukostseminarium: Nya innovationslösningar inom dagvattenhantering och rening för stadsplanering, industri och transporter

När: Torsdagen den 5 december kl. 7.30-9.15
Var: COWI, Skärgårdsgatan 1 Göteborg

Dagvattenhantering är en komplex fråga som innebär stora utmaningar och behov att minska miljöpåverkan från dagvatten i såväl urbana miljöer, för industriella verksamheter och i vår transportinfrastruktur. Nya innovativa lösningar behövs för att minska utsläpp av föroreningar från dagvatten så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås. De lösningar som tas fram ska kunna användas i olika sammanhang och ska samtidigt vara hållbara och långsiktiga. Vi bjuder in till ett frukostseminarium som både presenterar pågående forskningsprojekt och genomförda åtgärder för dagvattenrening.

Frukostseminariet kommer att belysa att fokus gällande dagvattenhantering idag är mer inriktat mot frågor som påverkar vår hälsa samt välmående av våra vattenvägar. Många av lösningarna finns uppströms i systemet exempelvis i hanteringen av dagliga industriella och urbana aktiviteter. Den effektiva hanteringen av dagvatten innebär ett delat ansvar i samhället, vilket kräver ett aktivt engagemang från många statliga myndigheter och byråer, lokala råd, den privata sektorn och samhället.

Program

07:30 Ekologisk frukost

08:00 COWI hälsar välkommen

08:10 Innovativa och hållbara lösningar för att minska föroreningar från vägar och vägdagvatten
Ann-Margret Strömvall, professor på Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola

Ann-Margret Strömvall kommer berätta om ett projekt som syftar till att ta fram en vägledning innehållande kostnadseffektiva och hållbara lösningar för att förebygga och hantera förorenat vägdagvatten. Projektet har stöd från det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030.

08:35 Dagvattenrening har blivit allt vanligare, men varifrån kommer kraven och hur mycket påverkar dagvattnet egentligen våra vattendrag?
Linnéa Lundberg och Lina Karlsson, båda projektledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Linnéa Lundberg kommer ge kommunens syn på rening av dagvatten från olika verksamheter. Göteborgs Stad har även kartlagt dagvattnets påverkan och tagit fram en åtgärdsplan för dagvatten i syfte att få en bättre status i vattendragen kring Göteborg. Som ett exempel på genomförd åtgärd vid nytt exploateringsområde i Göteborg kommer Lina Karlsson berätta om regnbäddar i Kviberg, som är en ny innovativ lösning för dagvattenrening.

09:00 Tid för diskussion

09:15 Tack för den här gången!

Anmälan och frågor miljo.goteborg@cowi.com

Kontakta oss

Annika Olsen
Engineer, Consultant, Coordinator
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10-850 13 23