COWI blir koldioxidneutralt år 2020

2019-12-20

COWI går med stadiga kliv mot en mer hållbar framtid: ”Nästa år blir vi koldioxidneutrala, och inom tio år kommer vi att minska vårt faktiska koldioxidavtryck med 70 procent. Slutmålet är noll utsläpp år 2050”, säger koncernchef Lars-Peter Søbye.

COWI har beslutat att de ska bli ett koldioxidneutralt företag år 2020 genom att finansiera koldioxidutjämningsprojekt runtom i världen.

”Denna strategi minskar utsläppen mycket snabbare än vad vi som enskilt företag klarar av på egen hand – om vi inte helt slutar flyga, vill säga. Och för ett internationellt företag som COWI är ett totalt flygstopp inte ett alternativ”, säger koncernchef Lars-Peter Søbye.

Vilken typ av koldioxidutjämnande projekt kommer ni att fokusera på?

”Vi granskar varje projekt noggrant innan vi går in med finansiering. Vi tittar framför allt på projekt inom förnybar energi, som ju även är en central faktor för vår egen verksamhet och strategi.

Men koldioxidutjämning är inte tillräckligt. Även om vi verkar i en bransch med relativt låga utsläppsnivåer behöver vi ta fram lösningar som faktiskt minskar utsläppen. Vi siktar på att minska våra koldioxidutsläpp med 70 procent innan 2030 jämfört med de nivåer vi hade 2008. För att sätta detta i perspektiv kan vi jämföra med den danska regeringen som nyligen meddelade att de har samma klimatmål, men att de utgår ifrån år 1990. Det betyder att vi faktiskt sätter ribban högre än den danska regeringen.”

Hur ska COWI uppnå målet?

”En arbetsgrupp med hållbarhetsexperter inom COWI har analyserat potentiella effekter och gett sina rekommendationer. Merparten av minskningarna måste komma från våra transportval. Det innebär att vi behöver dra ner så mycket som möjligt på vårt resande och välja flygbolag som använder grönare bränsle.

Men även andra initiativ kommer att krävas, och vi kommer att ta fram åtgärdsplaner baserade på förslag från alla delar av företaget.

Det är ett ambitiöst mål, men vi kommer att klara av det så länge alla bidrar genom att göra rätt val i den dagliga verksamheten.

Hållbarhet är en del av vår vision och något som sedan länge genomsyrar vår verksamhet. Vi ser en stor affärspotential i att hjälpa våra kunder och samhället i övrigt, samtidigt som vi ger våra medarbetare en spännande utmaning.

Under nästa år kommer vi att göra en uppföljning och ta fram och verkställa nya initiativ i samarbete med våra kunder. Det är något vi kommer att fokusera mer på framöver, eftersom det är genom tjänsterna vi levererar till våra kunder som vi kan göra starkast möjliga avtryck”, säger Lars-Peter Søbye.

FAKTA

Vad är koldioxidutjämning?

Våra vardagliga aktiviteter, som att köra bil, flyga och värma upp våra hus och byggnader, förbrukar energi och leder till koldioxidutsläpp.

Koldioxidutjämning är en åtgärd med vilken organisationer och enskilda individer kan kompensera för sådana utsläpp som de inte kan undvika, genom att stödja projekt som minskar utsläppen någon annanstans.

Utsläpp av växthusgaser som minskas genom utjämning kan mätas med hjälp av FN:s certifierade utsläppsminskningar (CER). CER genereras genom projekt som uppfyller kraven från mekanismen för en ren utveckling (CDM). Dessa projekt, som genomförs i utvecklingsländer, genererar 1 CER för varje metriskt ton växthusgasutsläpp som kan undvikas, och mäts i koldioxidekvivalenter.

CER kan sedan köpas av organisationer eller enskilda personer för att kompensera för egna utsläpp som inte kan undvikas, eller för att helt enkelt bidra till det globala klimatarbetet.

Många koldioxidutjämningsprojekt har också andra positiva effekter inom till exempel biologisk mångfald, utbildning, arbete, livsmedelssäkerhet, hälsa och välfärd i utvecklingsländer.
COWIs växthusgasutsläpp

COWI Group släppte 2018 ut 20 748 ton växthusgaser. Utsläppen kom framför allt från:

Ton koldioxid

% av det totala utsläppet

Affärsresor

11570

55,8%

Energi

3140

15,1%

Resor till/från arbetet

2420

11,7%

Inköp av varor och tjänster

1930

9,3%

Leasade tillgångar

1290

6,2%

Utsläpp i tidigare led – energi

250

1,1%

Direkta utsläpp

8

0,04%

Utsläpp i tidigare led – transport och leveranser

80

0,4%

Avfall från drift

60

0,3%

Beräkningarna har gjorts i enlighet med British Specification PAS2050 och växthusgasprotokollet och inkluderar följande:

  • Varor och tjänster
  • Bränsle
  • Avfall
  • Affärsresor
  • Resor till/från arbetet
  • Energiförbrukning
  • Boende/hotell
  • Servrar

Varje anställd på COWI släpper i genomsnitt ut 3 ton koldioxidekvivalenter per år, vilket ligger i linje med andra teknikkonsultföretag.

OBS! COWIs minskningsmål på 70 procent ska jämföras med 2008 års nivåer och baseras på företagets aktuella storlek och organisationsstruktur.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018