COWI förebygger översvämningar i Trelleborg

2021-08-19

Kustnära kommuner som Trelleborg står inför en ökad risk för översvämningar i takt med att haven stiger och nederbörden ökar. Trelleborgs kommun har därför nu gjort en utredning där man tar fram skyddsåtgärder för framtiden. COWI har i samband med denna utredning haft i uppdrag att skapa en sårbarhetskarta och en strategi för att kunna förebygga eventuella översvämningar.

I takt med klimatförändringarna så ökar också risken för översvämningar för kustnära kommuner. En kommun som står inför detta problem är Trelleborg. Kommunen har en lång kuststräcka med flera områden som i framtiden riskerar att översvämmas – både från havet i takt med stigande havsnivåer och från nederbörd i samband med ett förändrat nederbördsmönster.

Tidigare har Trelleborgs kommun gjort utredningar där man har skissat på skyddsåtgärder i form av vallar för att skydda sig mot översvämningsrisken fram till 2100. Nu har man tagit fram en ny utredning som sträcker sig så långt som till 2150.

COWI har haft uppdraget att modellera de ytor som riskerar att översvämmas utifrån olika scenarion för förändrat vattenstånd. Baserat på normala förändringar och extremhändelser har man gjort en sårbarhetskarta som omfattar bostäder, infrastruktur, dricksvattenförsörjning, natur och kulturvärden. Med hjälp av den kartan tar COWI sedan fram förslag på prioriteringar och åtgärder mot havsöversvämningar och skyfall.

- Vi tar fram en åtgärdskatalog för hur man kan jobba i den kommunala planeringen, som till exempel skyfallsgator eller grön infrastruktur. Parkmiljöer är ett effektivt sätt för att tillfälligt magasinera vatten och det kopplar även till andra värden i samhällsutvecklingen, man vill ha gröna områden, man vill också ha kulturella ekosystemtjänster. Det är inte bara betong och pumpar, vi lägger också in förslag om grönyta och vegetation, säger Mats Ivarsson hållbarhetsstrateg på COWI.

En av de åtgärder som COWI har fokuserat särskilt på är att föreslå åtgärder som beaktar tillgänglighet till stränder och andra rekreationsområden. Man vill skapa en strategi där man inte bygger högre vallar än vad som krävs för stunden. Vallarna ska däremot byggas så att de går att både förstärka och höja. Dessutom ska vallar smälta in i landskapet och harmonisera med omgivningen.

Nuvarande projekt följs av "Trelleborg Sjöstaden" som omfattar en del av den befintliga hamnen. Där ska man bygga nya bostadskvarter. COWI kommer i det projektet fördjupa sig i klimatförändringarnas eventuella konsekvenser inför framtiden genom att bland annat titta på dagvattenhantering och översvämningsskydd. Samtidigt genomför COWI även ett liknande projekt i Råå. Där är målet att skydda ett samhälle, med flera höga kulturvärden, från kommande översvämningsrisker.


Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64