COWI HJÄLPER TRAFIKVERKET ATT FÖRBÄTTRA TRAFIKLÄGET PÅ E22 SÖDERKÖPING

2021-05-12

Trafikverket planerar att bygga en ny sträckning av E22 väster om Söderköping för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten i området. COWI har fått uppdraget att upprätta ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad och byggplatsuppföljning för projektet.

Trafiksituationen på väg E22 genom Söderköping har under en lång tid varit ohållbar. Broöppningar och trafiksignaler kombinerat med stora trafikmängder har gjort att det uppstår kilometerlånga köer, speciellt under sommarmånaderna då även semesterpendlare nyttjar vägen.

För att förbättra trafiksituationen planerar Trafikverket en ny sträckning i form av en förbifart. Förbifarten kommer byggas som mötesfri väg, vara totalt 1 mil lång och gå väster om Söderköping. En ombyggnad till en mötesfri väg kommer att minska köbildning och öka trafiksäkerheten. Förutom en ny väg kommer nya broar byggas och dessutom en ny akvedukt – något som är ovanligt i Sverige. COWI har anlitats för att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad och byggplatsuppföljning.

- Det här är ett mycket komplext projekt, och det känns bra att kunna vara med och hjälpa Trafikverket att förbättra både trafiksäkerheten och framkomligheten vid E22 Söderköping, säger Carlos Siles, COWIs avdelningschef för Samhällsbyggnad region Öst.

COWI kommer även göra en livscykelanalys (LCA) och livskostnadsanalys (LCC) för projektet med mål att det blir en ekonomisk och miljömässigt hållbar lösning.

Förfrågningsunderlaget kommer att vara klart under 2022, byggstart planeras ske 2024.

Kontakta oss

Annika Bergholtz
Senior Project Director
Civil, Sweden

Tel: +46 10-850 14 24