Dagvattenledning blir kanal i nytt bostadsområde

2021-06-17

Ett helt nytt bostadsområde håller just nu på att växa fram i Södra Råbylund, Lunds kommun. Projektet, som drivs av Lunds kommun, befinner sig just nu i den tredje och sista etappen. Genom detta område planerar man bland annat att öppna upp en dagvattenledning och göra till en öppen kanal. COWIs uppdrag i projektet har varit att ta fram färdiga handlingar för att bygga ut VA och allmän platsmark, dessutom har COWI hjälpt till att identifiera hur hållbarheten kan prioriteras i projektet.

Södra Råbylund är ett helt nytt bostadsområde som byggs totalt i tre etapper. Där är nu etapp ett och två avklarade och just nu planeras etapp tre norr och söder. Arbetet med den norra delen av etapp tre startade under våren 2021. Den södra delen av etapp tre är planerad att dra igång under 2022.

Som fenomen ett nytt bostadsområde egentligen inget speciellt. Precis som i andra områden kommer Södra Råbylund bestå av bostäder och reakreationsytor. Men när det kommer till just dagvattenhanteringen så har man gjort en ny kreativ lösning – genom stora delar av östra Lund går en stor dagvattenledning, den har man i detta område valt att öppna upp och göra till en kanal som går genom området.

Lösningen bedöms både ha ett funktionellt och ett estetiskt värde då den kommer att fungera som rekreationsområde då det ut med kanalen kommer det finnas promenadstråk och en park. Kanalen i sig kommer vara utsmyckad med små vattenfall och växtlighet.

- I kanalen kommer man placera ut korgar med växter i för att få en något renande effekt. Dessutom kommer det placeras ut stenar för att få en variation i vattenhastigheten genom kanalen. Genom att göra sektionen något trängre lokalt, så ökar flödet och en livligare kanal skapas, säger Hanna Lundquist, civilingenjör på COWI och biträdande uppdragsledare i projektet.

RÄTT MILJÖPRIORITERING MED DIALOGVERKTYGET

COWI har i projektet uppdraget att ta fram färdiga handlingar för att bygga ut VA och allmän platsmark. Det innefattar då gator, parker, torgytor VA ledningar och även själva kanalkonstruktionen.
I anslutning till pågående projekt har COWI även bidragit med att sätta ambitionsnivån för hållbarheten i projektet genom att föra en dialog med Lunds kommun. Martin Persson Lindh från COWI har ansvarat för denna dialog med hjälp av COWIs dialogverktyg för hållbarhet som hjälper till att sätta målen.

- Just hållbarhet kan vara ett stort begrepp, och ibland behöver man konkretisera ner det för ett specifikt projekt. Vi hjälper därför Lunds kommun att, genom den här dialogen och med hjälp av dialogverktyget, hitta rätt i deras egna ambitioner och vad de tycker är viktigt, säger Martin Persson Lindh.

Dialogen har resulterat i att Lunds kommun nu har tagit ett eget initiativ kring rening av jordmassor så de kan återanvändas. För just detta projekt, där en kanal ska grävas, så skapas mycket schaktmassor. Lunds kommun har därför tagit frågan vidare för att hitta en så hållbar lösning som möjligt i hanteringen av jordmassorna.

- Med den här dialogen har COWI fått upp frågan om hållbarhet på bordet. Annars är det lätt att man fortsätter att göra det man brukar göra. Nu har Lund tagit eget initiativ och själva implementerat det i projektet. Det känns verkligen jättepositivt, säger Hanna Lundquist.

Kontakta oss

Hanna Lundquist
Senior Specialist Urban Water & Utiliti
Civil, South, Sweden

Tel: +46 10-850 26 19