DRAMATISK MINSKNING AV CO₂-UTSLÄPP

2021-03-25

Koldioxidavtrycket från COWIs dagliga verksamhet minskade rejält under 2020 jämfört med tidigare år.

Resultatet i COWI-koncernens CO₂-rapport för 2020 lyser klargrönt. Totalt minskade utsläppen av koldioxidekvivalenter med över 55 procent jämfört med 2019. Det innebär att koncernen har tagit stora kliv mot målen om att minska koldioxidutsläppen med 70 procent före 2030 (jämfört med 2008) och att bli koldioxidneutralt till 2050.

En av de främsta anledningarna till det goda resultatet är att affärsresandet minskade rejält, men resultatet påverkades också av lägre energiförbrukning och färre resor till/från arbetet.

- 2020 gav oss vind i seglen i arbetet med att minska de koldioxidutsläpp som orsakas av vår verksamhet. Jag är mycket nöjd med att vi redan har uppnått det mål vi satt upp till år 2030, även om det beror på covid-19-pandemin. Nästa steg blir att visa att vi kan ligga kvar på den här nivån även framöver när samhället öppnar igen, säger koncernchef Lars-Peter Søbye.

De extraordinära omständigheter och reserestriktioner som covid-19-pandemin har medfört har förstås påverkat verksamheten i stor utsträckning. Den situation som rådde 2020, med extremt låga nivåer av resande, kan knappast bli permanent för ett internationellt företag med kunder över hela världen.

- Men en sak är säker: vi kommer aldrig att flyga så mycket som vi gjorde före covid-19-pandemin. Utvecklingen under 2020 har visat att vi kan bevara goda relationer med våra kunder även om vi reser mindre. Vi kommer att bygga vidare på de här lärdomarna och ta vara på möjligheterna att sprida mer klimatsmarta arbetssätt, säger Lars-Peter Søbye.

ARBETE HEMIFRÅN

Tidigare analyser av COWIs koldioxidavtryck har visat att affärsresor är den enskilt största orsaken till bolagets koldioxidutsläpp. 2020 minskade utsläppen med koppling till affärsresor med 68 procent jämfört med föregående år. Den genomsnittliga flygsträckan för affärsresor minskade från 6 300 kilometer per medarbetare 2019 till 1 900 kilometer 2020.

Nedstängningar och restriktioner på grund av covid-19-pandemin har också påverkat pendlingsvanor och kontorsdriften. Många medarbetare över hela världen har uppmanats att arbeta hemifrån. Det har lett till minskat pendlingsbehov till och från arbetet (28 %) och minskat behov av fastighetsskötsel/-förvaltning (45 %), vilket innefattar utsläpp från inköp av mat och dryck, kontorsutrustning, avfallsgenerering och elförbrukning på COWIs arbetsplatser.

Totalt innebar detta att koncernens koldioxidutsläpp minskade till 10 558 ton 2020. 2019 uppgick utsläppen till 23 518 ton och 2008 (baslinjeåret) uppskattades de till 61 240 ton koldioxidekvivalenter per år.

Utsläppen som redovisas i koldioxidrapporten varierar mellan olika länder eftersom det finns stora skillnader i konsumtionsmönster, antalet medarbetare och vilka energikällor som används.


Stora delar av den ordinarie kontorsverksamheten påverkades också av nedstängningar. Medarbetarna gjorde 3 400 000 färre utskrifter 2020 jämfört med 2019. Koldioxidutsläppen från elförbrukning minskade med 48 procent. Den faktiska elförbrukningen minskade med 22 procent på grund av medarbetarnas distansarbete, och en allmän minskning av koldioxidutsläppsfaktorn (koldioxid per energienhet) bidrog också till det goda resultatet.

Generellt minskade koldioxidutsläppen per COWI-medarbetare från 3,2 ton koldioxidekvivalenter per medarbetare 2019 till 1,5 ton 2020. Den ytterligare elförbrukning som skett utanför arbetsplatserna, till exempel för belysning och enhetsladdning, ingår inte i COWIs koldioxidrapport.

FRÅN ORD TILL HANDLING

COWIs koldioxidrapport innehåller data som inhämtats från alla COWI-kontor. Rapporten är utformad i enlighet med det allmänt erkända GHG-protokollet (Green House Gas) och innefattar indirekta Scope 3-utsläpp som härrör från till exempel inköpta varor och affärsresor.

Inför kommande år står COWI fast vid de mål för utsläppsminskningar till 2030 som fastställdes före pandemin. Flygresorna för interna möten ska minska med 50 procent och flygresorna för projekt ska minska med 25 procent jämfört med 2019. Inspektionsfordon kommer så långt det är möjligt att omvandlas till eldrift, och COWIs tjänstebilsflotta ska omvandlas till el- eller hybriddrift.

COWI OCH HÅLLBARHET

År 2006 undertecknade COWI FN: s Global Compact. Vi vill bidra till att uppnå FN: s klimatmål genom att arbeta aktivt med riktlinjer för socialt ansvar när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och miljö.

Framstegen i arbetet med dessa riktlinjer och de mål som påverkar koldioxidavtrycket redovisas varje år i vår hållbarhetsrapport, även kallad COP-rapporten. Du hittar rapporterna här.

Läs mer om COWIs hållbarhetsstrategi och mål här

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018