Illustrationen visar infrastruktur för flytande koldioxid från anläggningar till fartygs lastarm vid kaj

Flytande koldioxid snart i hamn

2020-06-26

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning (CCS-teknik). Projektet har döpts till CinfraCap och är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB. COWI har påbörjat förstudie som förväntas att vara klar under Q1 2021.

– Ska vi lyckas att nå klimatmålen måste vi hitta snabbare vägar. Det gör vi genom samverkan. Vi räknar med att kunna transportera 2 miljoner ton infångad koldioxid per år från anläggning till kajkant. För att klara det krävs en fungerande infrastruktur på plats, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB och en av samverkansparterna till det gemensamma infrastrukturprojektet CinfraCap.

CCS, Carbon Capture and Storage, ses idag som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. I CinfraCap vill partnerna ta fram en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i en större, industriell skala. Samtidigt vill man se till att kopplingen till andra CCS-projekt säkerställs. Grundtanken är att kunna investera i ett system som också ska vara möjlig för fler aktörer att nyttja.

Nu har ett samverkansavtal mellan samtliga parter skrivits under och Energimyndighetens klimatsatsning Industriklivet har valt att gå in med halva kostnaden för att finansiera en förstudie, som COWI har fått i uppdrag och redan startat nu i juni med ambition att vara klar under Q1 2021.

- Vi på COWI är mycket stolta över att inom detta samverkansprojekt arbeta med att säkerställa förutsättningarna för att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid och därmed påskynda möjligheten att nå klimatmålen, säger Hesam Mortazavi, projektledare på COWI.

Förstudien syftar till att arbeta fram förslag på hur infångad koldioxid lämpligast samlas in från respektive industri och transporteras ner till hamnen, hur mellanförvaring ska ske innan lastning, vilka tillstånd som måste fram, vilka risker som finns med projektet och även ett förslag på en affärsmodell ska presenteras.

– Om vi ska nå målen i Paris-avtalet krävs inte bara en minskning av direkta koldioxidutsläpp utan också kompletterande åtgärder som CCS och bio-CCS. I Västsverige har vi goda förutsättningar att skapa en fungerande infrastruktur för detta och det är därför vi engagerar oss i CinfraCap tillsammans med andra starka aktörer på området. Tillsammans kan vi ta avgörande steg i klimatarbetet. Men det är bråttom och för att viktiga satsningar på CCS och bio-CCS ska kunna göras behövs ett nationellt regelverk med effektiva och stödjande ekonomiska styrmedel, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi som är en av samverkansparterna.

Fakta CinfraCap

CinfraCap står för Carbon Infrastructure Capture. Projektet har fokus på själva transporten av infångad koldioxid, hur den kan göras på ett så kostnadseffektivt och klimatsmart sätt som möjligt. Med CinfraCap vill man få en mer heltäckande bild av logistikkedjan för redan infångad koldioxid från olika anläggningar i Västsverige, från förvätskning och mellanlagring via distribution till fartyg och vidare transport till slutlagring. Själva gränssnittet för CinfraCap blir vid staketgränsen till aktuell anläggning i Västsverige som fångar in koldioxid, till lastarmen på de fartyg som sedan transporterar flytande koldioxid vidare ut till havs.

CinfraCap kompletterar flera pågående forsknings- och demonstrationsprojekt, som till exempel Preem CCS och ZEROC, och även Northern Lights, som är ett pågående fullskaleprojekt för lagring av koldioxid utanför norska västkusten.

CinfraCap är ett samverkansprojekt mellan Nordion Energi, Göteborg Energi, Renova, Göteborgs Hamn, Preem och St1.

  1. Infångningsanläggning för koldioxid.
  2. Flytande koldioxid transporteras via rör från närliggande infångningsanläggningar och via lastbil eller järnväg från anläggningar längre ifrån.
  3. CinfraCaps uppsamlingsanläggning och mellanlagringsstation i Göteborgs hamn.
  4. Fartyg lastas med flytande koldioxid via lastarm.
  5. Mottagningsterminal varifrån flytande koldioxid pumpas ner 3 000 meter under havsbotten
  6. Porös berggrund, med tätt berg ovanför, där flytande koldioxid återförs.

Fakta om CCS

CCS, Carbon Capture Storage, innebär att koldioxid fångas in och görs till flytande form via tryck. Därefter kan den lagras säkert under mark och havsbotten och på så sätt minskar utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Fångas koldioxiden in från en biogen källa, så kallad BECCS, kan andelen koldioxid i atmosfären till och med sänkas. Läs mer om CCS på Naturvårdsverkets hemsida

Kontakta oss

Hesam Mortazavi
Head of Section
Process and Project, Sweden

Tel: +46 10 850 22 47