Behovet av smarta och kostnadseffektiva lösningar för att klimatanpassa våra städer växer.

Kostsamt att skjuta upp klimatanpassningar

2023-05-05

Värmeböljor, skyfall och höga havsnivåer är följder av klimatförändringar som vi ser redan idag. Behovet av smarta och kostnadseffektiva lösningar för att klimatanpassa våra städer växer. I Platinan, där COWI har sitt huvudkontor, finns exempel som kan visa vägen. 

En följd av klimatförändringarna är att skyfall kommer att bli vanligare. Stora vattenmängder leder snabbt till att avlopps- och dagvattensystem blir överbelastade. Extremväder med hård vind och höjda havsnivåer innebär att kustskydd måste prioriteras. Och mer frekventa värmeböljor är en faktor som måste vägas in i stadsplanering. En naturlig följdfråga är förstås - vad kommer dessa åtgärder att kosta?

Vi på COWI bjöd den 4 maj in till seminariet just på det temat – värdet av att hitta kostnadseffektiva lösningar för att anpassa fastigheter och städer för att klara av dessa risker. 

Lösningar från fastighetsägare

En deltagare under seminariet var Magnus Tengberg, chef stads- och fastighetsutveckling på Vasakronan som byggt och förvaltar Platinan där COWI har sitt huvudkontor i Göteborg. I huset finns konkreta exempel på klimatanpassningar. Läget strax intill Göta Älv innebär en högre risk för översvämning vid höga vattennivåer. Därför är husets teknikrum beläget på våning fem i stället för i källaren.

 – Det är ett exempel på en robust planering som gör att huset kan fortsätta fungera även i extrema situationer, säger Magnus Tengberg och förklarar att Vasakronan har satsat på lösningar som inte bara gynnar dem utan hela Göteborg. 

– Ett annat exempel är att Platinans gröna tak och gröna terrasser samlar upp vatten vid skyfall. Dessa gröna ytor skapar en fördröjningseffekt genom att samla upp vattnet så att det inte direkt går till stadens vattensystem som redan är hårt belastat vid ett skyfall.

Stora investeringar

Göteborgs Stad agerar bland annat genom att ha krav på skyfallsberäkningar i detaljplaner. Henrik Kant, Stadsbyggnadsdirektör Göteborg stad, var också en av talarna under seminariet. Han förklarar att Göteborgs Stad gjort planer efter IPCC:s mest extrema klimatmodellering, RCP 8,5 som räknar med fortsatt höga utsläpp av koldioxid de kommande decennierna. I detta scenario har de har listat att följande åtgärder kommer att behövas:

  • Yttre skyddsportar i Nodre älv och Göta Älv. 
  • Högvattenskydd längs Göta Älv
  • Skyfallshantering
  • Anpassning av dagvattensystemet med utlopp till älven

Kostnaden för dessa åtgärder är enligt Stadsbyggnadskontoret i Göteborg minst 40 miljarder kronor men de betonar att det är en grov uppskattning. 

Magnus Tengberg, chef Stads- och fastighetsutveckling Vasakronan), Kristina Strömgren (Senior Market Director samhällsbyggnad COWI), Joanna Friberg (Regionplanerare Göteborgsregionen), Anders Wiktorson (VD COWI Sverige) och Henrik Kant, (Stadsbyggnadsdirektör Göteborg stad)

Teknikkonsulter visar vägen

Så vem ska stå för dessa kostnader? Exploatörer och stadsutvecklare, kommunen och staten har olika intressen i staden och kommer alla behöva investera i att klimatsäkra. Teknikkonsulter som COWI spelar en viktig roll i den här utvecklingen genom att leverera analyser av områden och fastigheter i ett tidigt skede i exploateringen. Kunder får information om vilka risker som finns, och lösningar för att undvika eller mildra dessa risker. 

– Fastighetsägare och kommuner måste samverka då det finns ett gemensamt intresse av att hitta lösningar för klimatanpassningar. Inom COWI finns kunskap hos ingenjörer, geovetare och miljövetare som ger experthjälp och guidar dem rätt. Det dyraste alternativet kommer i längden vara att blunda för problemet, säger Kristina Strömgren, Marknadschef inom Samhällsbyggnad på COWI.

Kontakta oss

Kristina Strömgren
Senior Market Director
Civil, Sweden

Tel: +46 108501613