Ny metod minskar risken för skador på byggnader vid tunnelbyggen

Grundvattenläckage i underjordiska konstruktioner, som tunnlar och schakt, kan göra att portrycket i leran sjunker. Detta kan i sin tur orsaka sättningar och potentiellt allvarliga skador på byggnader. Ny forskning ger oss bättre verktyg för att hantera de här riskerna.

2018-12-06

Grundvatten som läcker in i tunnlar kan sänka portrycket i leran även långt bort från byggplatsen. Detta kan orsaka sättningar och skador på byggnader. Kostnaderna för skadorna kan bli mycket stora, framför allt eftersom tunnlar blir en allt vanligare lösning för att hantera trafikflöden i världens växande städer.

I en ny studie presenteras en innovativ kartläggningsmetod som minskar riskerna. Metoden är sannolikhetsbaserad.
Så här säger ​Jonas Sundell, som arbetar på COWIs hydrogeologiavdelning på kontoret i Göteborg och är industridoktorand på Chalmers:  

– Vi undersökte områden där en grundvattensänkning riskerar att leda till marksättningar. Tidigare har man jobbat ganska spretigt med de här frågorna. Geotekniker har borrat på vissa platser och hydrologerna har undersökt andra områden, men informationen har inte kombinerats på ett effektivt sätt. Tack vare den nya metoden blir det nu möjligt. Den här metoden är sannolikhetsbaserad och beskriver var i ett område riskerna finns.

20 000 borrhål undersökta

Som fallstudie har man använt kraftledningstunneln i City Link-projektet i Stockholm. Den visar hur effektivt metoden fungerar i praktiken: den underlättar kommunikation mellan alla intressenter och ger beslutsunderlag som gör det lättare att prioritera riskreducerande åtgärder och identifiera områden som behöver undersökas och följas upp ytterligare. Metoden har också använts i arbetet med Förbifart Stockholm och Västlänken i Göteborg.

– I den här studien har vi tittat på 20 000 borrningar i centrala Stockholm. En del var gjorda för ledningstunneln som fallstudien gäller, medan andra hämtades från andra projekt som vi hittat i stadens arkiv och hos olika myndigheter, säger Jonas.

Han och hans team har nyss fått den vetenskapliga artikeln "Risk mapping of groundwater-drawdown-induced land subsidence in heterogeneous soils on large areas" publicerad i tidskriften Risk Analysis.

Studien är delfinansierad av COWIfonden.

läs mer

Den fullständiga artikeln från Risk Analysis kan hämtas här.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018