Modell för förarlösa transporter utvecklas i Oslo

02.02.2018

Vilken effekt kan de senaste tekniska trenderna ha på framtidens mobilitet? Det här är en av de frågor som COWI ska utreda på uppdrag av Ruter, ett offentligägt bolag som ansvarar för kollektivtrafiken i Oslo och Akershus.

COWI har vunnit ett kontrakt för att utreda de senaste tekniktrenderna och vilken effekt de har på mobiliteten. Den här utredningen fokuserar i första hand på de mobilitetsmöjligheter som den senaste tekniken och infasning av förarlösa fordon kan innebära för Oslo. Projektet är nästa steg i ett uppdrag som slutfördes i september, där tre konsultföretag fick i uppdrag att börja utreda de här frågorna genom litteraturstudier.

Nu fortsätter arbetet in i en ny fas där COWI har valts ut för att utveckla studien till en modellkonstruktion. Arbetet påbörjades i december och kommer att pågå till hösten 2018.

– Uppdraget är att utveckla en transportmodell som hjälper oss att förstå vilka effekter nya transportformer har. Modellerna kommer att baseras på traditionella modelleringsverktyg som kompletteras med en modul som kan simulera föränderliga trender som kan bli resultatet av exempelvis införandet av förarlösa fordon, säger Trude Flatheim, projektledare på Ruter.

Snabba förändringar kan göra Norge världsledande

Norge är ett globalt föregångsland när det gäller att förnya fordonsparken.

Det är det enda landet i världen där det såldes fler elfordon än traditionella fordon under 2017. Sveinung André Kvalø är expert på elmobilitet och projektledare på COWI, och han förutspår en liknande utveckling för självkörande fordon.

– Eftersom det gick så snabbt för elbilar att ta över marknaden är det inte alls otroligt att det kan gå lika snabbt för förarlösa bilar. Självkörande fordon kommer att ha enorma effekter på våra liv, på företagen och på miljön. Däremot är det inte säkert att det blir en odelat positiv utveckling. Det är viktigt att vi planerar den här övergången noggrant och i god tid, säger Kvalø.

De modeller som COWI ska utveckla tillsammans med Ruter och resultaten av dem kan visa på de olika effekter som självkörande transporter och andra mobilitetstrender kan innebära för stads- och transportplaneringen i Oslo i framtiden.

– Det kommer att ge Ruter, och därmed Oslo kommun, bättre verktyg för att fatta rätt beslut och skapa incitament och riktlinjer för introduktionen av förarlösa fordon, säger Kvalø.

Maximera nyttan av självkörande fordon

Enligt Kvalø är det viktigt att fokusera på delning och samordning av resor för att den här omställningen ska bli framgångsrik. Han hänvisar till den välkända studie som genomfördes av OECD i Lissabon, som visar att 9 av 10 privatägda bilar blir överflödiga om alla bilar i en stad byts ut mot delade förarlösa fordon.

– Det säger en del om vilka möjligheter det finns att spara plats och stärka miljöarbetet i framtidens hållbara städer. Men: om inga förarlösa bilar delas kommer trafikvolymen att öka även om antalet privatägda bilar minskar, säger Kvalø.

– Om förarlösa bilar tar marknadsandelar från kollektivtrafiken och mestadels kör runt med bara en enda passagerare, eller ingen alls, kan vi få en stad där förarlösa fordon tar upp all plats på vägarna och dessutom på många vägar i närliggande områden, eftersom bilpendling blir mer attraktivt, säger han.

En del av COWIs uppdrag är att använda modeller för att beräkna de allmänna effekter som den nya tekniken kommer att få på våra rese- och transportbeteenden.

– Vår förhoppning är att kunskaperna från modellberäkningarna ska hjälpa Ruter att lägga grunden för införandet av självkörande fordon i morgondagens transportsystem, säger han.

Vad vet vi om förarlösa bilar?

(Källa: COWIs litteraturstudie om mobilitetstrender, fas 1)

 • Självkörande fordon kan möjliggöra resor dörr till dörr för användare som i dag inte kan köra bil
 • Appbaserade tjänster som Uber och Lift innebär rejäla utmaningar för taxiverksamhet och kollektivtrafik i många delar av världen
 • Den förarlösa tekniken skulle kunna göra det lika billigt att åka privatbil som kollektivtrafik
 • Många trafikmodeller visar att självkörande fordon leder till mer trafik
 • Bilpooler är förmodligen avgörande för att minska antalet resor
 • Den största minskningen av antalet resor uppnås i scenarier där en stor andel av resorna fortfarande görs med kollektivtrafik med hög kapacitet
 • On-demand-minibussar kan bidra till att minska antalet resor
 • Sammankopplade fordon ökar vägarnas kapacitet
 • Ökad vägkapacitet leder till mer trafik

Vad vi ännu inte vet om förarlösa bilar

(Källa: COWIs litteraturstudie om mobilitetstrender, fas 1)

 • Om lösningar för städer och landsbygd kan utvecklas samtidigt
 • Om det fortfarande kommer att finnas ett behov av subventionerad kollektivtrafik
 • Om värderingen av restid kommer att förändras (vilket hör ihop med större stadsutbredning)
 • Om de tekniska lösningarna och tätare trafik kommer att skapa barriäreffekter för korsande lätt trafik
 • Om frigöring av vägområden för parkeringsplatser kan förbättra rörligheten för cyklister och fotgängare
 • Om förorter kan användas för parkering nattetid
 • Om digital trafikhantering oavsiktligt kan göra att lokalvägar används som avlastningsvägar under rusningstid.

Kontakta oss

Geir Vasseljen Mørkrid

Geir Vasseljen Mørkrid
Head of Section
Roads and Transport Planning, Norway