Skredrisken längs Göta älv utreds

2020-07-02

Göta älvdalen är ett av Sveriges mest skredutsatta områden där flera stora skred har skett i modern tid. På många områden längs Göta älv är risken fortsatt hög och nu har Statens geotekniska institut (SGI) gett COWI i uppdrag att utreda stabilitetsförhållanden längs delar av älven.

Ett nytt stort skred i Göta älv kan få stora konsekvenser för bebyggelse, el- och vattenförsörjningen till Göteborg och omgivande kommuner samt vägar och järnvägar. 

- Vi kommer att utreda stabilitetsförhållandena i sex delområden längs Göta älv i anslutning till Trollhättan och Lilla Edet. Fokus för utredningen är att säkerställa befintliga förhållanden och avgränsa var stabilitetshöjande åtgärder krävs. Vi har precis startat med de första geotekniska undersökningarna och det ska bli intressant att analysera resultaten, säger Christina Edström, projektledare på COWI.

Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv och cirka 90 km lång från Vänern till Göteborg med 6kommuner i direkt anslutning. En orsak till att älven drabbas av så många skred är dess geologiska historia med mäktiga lager av lera avsatt i en marin miljö. Göta älvdalen bedöms, enligt olika klimatscenarier, även få en ökad nederbörd på grund av klimatförändringarna. 

I ett första steg för att utreda skredrisker längs Göta älv genomförde SGI Göta älvutredningen år 2009–2011, då COWI också var involverade. Detta för att kunna möta kommande klimatförändringar och hantera ökade flöden genom Göta älv. Ett antal områden pekades ut i Göta älvutredningen som riskområden där stabilitetsförhållandena inte är betryggande.

Nu är det dags att utreda dessa områden vidare. På uppdrag av regeringen genomför nu SGI detaljerade och fördjupade stabilitetsutredningar samt förbättrande åtgärder längs Göta älv. Fastighetsägaren ansvarar för att utföra åtgärder med bidrag från SGI. Läs mer på www.swedgeo.se/delegationen

Kontakta oss

Christina Edström
Head of Section, Geotechnical Engineerin
Civil, West, Sweden

Tel: 070 521 7004