COWI i Sverige

Verkställande direktör
Anders Wiktorson
MARKNAD

Marknadschef

Anna Berggren

Industri

Divisionschef

Karin Genemo

samhällsbyggnad

Divisionschef

Susanna Ohlin

BYGGNAD OCH FASTIGHEt

Divisionschef

Thomas Solgaard-Sørensen

projektledning 

vd, COWI Projektbyrån

Niklas Lögdström

hr

HR-chef

Fia Henriksson

Kommunikation

Kommunikationschef

Pontus Haag

EKONOMI

Ekonomichef

Joakim Emmesjö

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutvecklingschef

Torbjörn Spetz

Koncernledning

Lars-Peter Søbye

Koncernchef

Rasmus Ødum

Executive Vice President, COO

natalie shaverdian riise-knudsen

Executive Vice President, Group CFO

Jens Højgaard Christoffersen

Executive Vice President, koncernens CBDO

Executive vice presidents

Michael Bindseil
Executive Vice President, Business Line International
HENRIK WINTHER
Executive Vice President, Business Line Denmark
Marius Weydahl Berg
Executive Vice President, COWI Norge
Anders Wiktorson
Executive Vice President, COWI Sverige
THOMAS KVEIBORG
Executive Vice President, Business Line Arkitema Architects

Organisation och ägarstruktur

COWI-koncernen är indelad i fem verksamheter – Danmark, Norge, Sverige, COWI internationally och Arkitema Architects.

 

*COWI Danmark innefattar dotterbolag i Belgien, Indien, Polen, Storbritannien
** COWI internationally innefattar dotterföretag i Tyskland, Hongkong, Indien, Sydkorea, Nordamerika, Norge, Qatar, Förenade Arabemiraten och Storbritannien

Styrelse

Jukka Pertola

Ordförande

Henriette Hallberg Thygesen

Vice ordförande

Anne Harris
BIRGIT FARSTAD LARSEN
Carsten Bjerg
Henrik Andersen
Jasper Kyndi
Kristin Sandberg
Niels Fog

ägarstruktur

Koncernens moderföretag, COWI Holding A/S, är ett onoterat danskt publikt företag som ägs av COWIfonden (”COWI-stiftelsen”) samt nuvarande och tidigare medarbetare.
 

COWIfonden (”COWI-stiftelsen”)

COWIfonden är en kommersiell, fristående stiftelse som äger huvuddelen av aktierna i COWI Holding A/S.

Stiftelsens syfte är att skapa en stabil grund för COWI Holding A/S och bidra till forskning och utveckling med koppling till dansk ingenjörskonst. COWIfonden hjälper COWI-koncernen att förverkliga sin vision, stärka konkurrenskraften och generera bra finansiella resultat.

Enligt stiftelseurkunden ska COWIfonden behålla sitt bestämmande inflytande och säkerställa att COWI behåller sin ekonomiska självständighet genom egenfinansiering, personalfinansiering eller genom tillskott av externt kapital.

I samband med ökning av bolagets kapital i COWI Holding A/S eller samgåenden med andra företag kan stiftelsen ge upp sin ställning som innehavare av huvuddelen av aktierna i företaget, om detta krävs för att behålla och utveckla den kommersiella verksamheten som en konkurrenskraftig verksamhet på internationell nivå.

COWIfonden innehar cirka 86 procent av aktiekapitalet i COWI Holding A/S, däribland alla A-aktier. (May 2021)
 

Övriga aktieägare i COWI Holding A/S

Cirka 14 procent av aktiekapitalet i COWI Holding A/S innehas av nuvarande och tidigare medarbetare i COWI-koncernen. (May 2021)

COWI vill erbjuda aktier till koncernens medarbetare varje år i syfte att uppnå en bred bas av delägare bland medarbetarna. För tillfället erbjuds aktier i åtta länder.

Bildandet av COWI Holding A/S 2010 innebar att aktieägare i COWI A/S kunde konvertera sina aktier till nya aktier i COWI Holding A/S.

COWI A/S

COWI Holding A/S är ett onoterat danskt publikt aktiebolag. Bolaget bildades 2010 och har ett aktiekapital uppgående till 286 593 700 DKK, där A-aktierna uppgår till 200 000 000 DKK och B-aktierna till 86 593 700 DKK.

Samtliga A-aktier innehas av COWIfonden och ger rätt till tio röster för varje aktiebelopp om 100 DKK. Each B share of DKK 100 carry one vote.