Grön vätgas och gröna bränslen

Det finns många sätt att omvandla förnybar energi till gröna molekyler och i vissa fall tillbaka till energi igen. Många sektorer kan effektivt minska koldioxidutsläppen med hjälp av el, men i sektorer där enbart el inte räcker till – till exempel tunga transporter, cement- och ståltillverkning och kemisk produktion – kan fossila bränslen och råvaror ersättas med gröna.

Grön vätgas är ett viktigt bränsle i sig självt och en viktig råvara vid produktion av andra gröna bränslen. Grön vätgas kan kombineras med kväve från luften för att producera grön ammoniak, eller kombineras med infångat biogent kol för att producera syntetisk metanol och fotogen. Dessa processer för att producera gröna bränslen från förnybara energikällor kallas också Power-to-X (PtX).

De gröna bränslenas potential att ersätta fossila bränslen, hjälpa länder att nå sina klimatmål och minska utsläppen från förorenande industrier har fått global uppmärksamhet. Marknaden för gröna bränslen växer snabbt och förväntas överstiga 10 miljarder euro år 2050, vilket är en enorm ökning från dagens 0,8 miljarder euro.

COWIs roll i de projekt med gröna bränslen där vi deltar innefattar processutveckling, el, rörledningar och infrastruktur. Vi har erfarenhet från den tid då marknaden uppstod. Vi har fungerat som kunskapspartner i strategiska partnerskap, gjort tekniska djupdykningar (TDD) och tagit fram konceptstudier, FEED (Front End Engineering Design) och detaljprojektering av anläggningar för gröna bränslen.

Med omfattande kompetens inom processteknik, energi från avfall och biomassa samt havsbaserad vindkraft, bidrar COWI till projekt i alla delar av värdekedjan där vi hjälper kunder att överbrygga den tekniska klyftan från koncept till kommersiell fullskalig produktion.

Se lösningar, nyheter och insikter inom grön vätgas och gröna bränslen.

Filtrera