LCA

LCA är en förkortning av life cycle assessment, eller på svenska: livscykelanalys. En LCA innebär att man sammanställer och utvärderar alla in- och utflöden samt potentiell miljöpåverkan för en produkt eller ett system (till exempel en byggnad) under hela dess livscykel, det vill säga från råvaruutvinning till det slutliga bortskaffandet. Det här kallas ofta för ”vagga till grav”.

VAD KAN EN LCA ANVÄNDAS TILL?

I en livscykelanalys görs beräkningar av många olika slags miljöpåverkan, och analysen blir därmed en dokumentation av produktens eller systemets miljöprofil. Analysresultatet utgör dessutom en gedigen grund för beslutsfattande. Livscykelanalyser kan bland annat användas vid:

EKODESIGN AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Vilka blir de miljömässiga konsekvenserna av att välja olika material eller lösningsmodeller?

IDENTIFIERING AV ÅTGÄRDSOMRÅDEN

Hur påverkas miljön av din produkt eller tjänst under hela dess livscykel? Genom att identifiera de områden som har störst miljöpåverkan kan du prioritera de miljöförbättrande åtgärder som ger störst effekt.

KOMMUNIKATION OM HÅLLBARHET

En LCA är ett praktiskt verktyg för att dokumentera ert miljö- och hållbarhetsarbete för såväl intern som extern kommunikation. Insamlingen av LCA-data kan dessutom lägga grunden för olika typer av miljöcertifieringar.

GRÖNA AFFÄRSMODELLER OCH CIRKULÄR EKONOMI

Livscykelanalyser kan användas för att utvärdera hållbarheten för nya affärsmodeller och modeller för cirkulär ekonomi på både kort och lång sikt.

 

Förutom att livscykelanalyser kan användas för att identifiera potential för miljöförbättringar för olika produkter och tjänster kan de också användas som beslutsstöd inom såväl politiken som industrin

Se lösningar, nyheter och insights om LCA.

Filtrera