Trafikplanering   

Ett hållbart resande och ett tillgängligt trafiksystem är avgörande för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling. På COWI har vi stor erfarenhet och bred kunskap inom trafikplanering. COWI Trafik arbetar i alla skeden, från strategi till praktiskt genomförande. Vi erbjuder tjänster inom trafikutformning, trafikanalys, parkering, kollektivtrafik, cykel, social hållbarhet, hållbara transporter med mera. COWI arbetar mot både privata och offentliga kunder och har stor erfarenhet och förståelse för olika aktörers perspektiv. Våra projektteam skräddarsys alltid utifrån den kompetens och erfarenhet som uppdraget förutsätter.

Strategier och planering

Att på ett tidigt skede klargöra syftet med ett projekt och besluta om en långsiktig inriktning med tydliga mål ger en högre grad av måluppfyllnad. COWI har lång erfarenhet av att ta fram strategier, planer och program. Vi kan stötta er i att hitta lämpliga, mätbara mål för er verksamhet. Effektbedömningar, väg- och järnvägsplaner, åtgärdsvalsstudier, konsekvenser och uppföljning av strategier, planer och program är några av de områden vi arbetar med.

Hållbara transporter

Arbetet för att uppnå ett hållbart transportsystem och en hållbar mobilitet kan omfatta många olika områden som exempelvis parkeringsutredningar, mobilitetsutredningar, sociala aspekter, transporttjänster och mycket annat. Uppdragen kan variera i karaktär, från framtagning av strategier till praktiskt genomförande av stora och små projekt. COWI har stor erfarenhet av att arbeta med hållbara transporter inom många områden.

Fotgängare

Alla resor börjar och slutar med att vi går. Sträckan vi går kan vara en längre eller kortare del av resan eller kanske resan i sig. Fotgängaren är inte bara en trafikant, utan även en social aktör som ger staden liv. Genom att skapa effektiva lösningar för fotgängare och jobba för att uppmuntra till ökad gång ökar vi förutsättningarna för att skapa en hållbar stadsutveckling och attraktiva städer.

Cykel

Hur får vi fler att cykla? Hur skapar vi säkra, attraktiva och trygga cyklingsmöjligheter för både barn och vuxna? Hur utformas en smart cykelparkering och hur många parkeringar ska det finnas? COWIs tvärvetenskapliga team med bred erfarenhet och stort engagemang kan hjälpa till med svaren på de här frågorna och många fler.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik är en del av mångas vardag, både i stad och på landsbygd. Skillnader i förutsättningar och behov innebär att kollektivtrafiken behöver se olika ut från plats till plats. COWI är med och tar fram lösningar för snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik i staden samt flexibla och smarta lösningar på landsbygden.

Parkering

Hur går det att arbeta med parkeringar tillsammans med andra mobilitetslösningar? Vad är syftet med parkering i staden? Hur utformas en smart cykelparkering och hur många parkeringar ska det finnas? På COWI arbetar vi med parkeringar i olika skeden och omfattning, från strategi till utformning och användning av den färdiga parkeringen.

Trafikanalys

COWIs arbete med trafikanalyser omfattar allt från utredningar till prognoser och simuleringar. Ofta omfattar analyserna både dagens och framtidens trafiksituation, samt ett eller flera utredningsalternativ. Trafikanalyserna kan genomföras på flera olika nivåer och vara olika komplexa.

Trafikutformning

Trafikutformningen säkerställer att trafikmiljön är ändamålsenlig med avseende på framkomlighet, trafiksäkerhet, trygghet, kapacitet och tillgänglighet. Ofta behövs samordning med andra teknikområden och en iterativ arbetsprocess för att hitta en bra och hållbar lösning. COWI arbetar med trafikutformning i en rad olika typer av uppdrag i tätort såväl som på landsbygd.

Filtrera
Visa fler