Investerarrelationer

COWI HOLDING A/S

COWI Holding A/S är koncernens holdingbolag som bildades 2010 och ägs av COWIfonden och COWIs medarbetare. COWI Holding A/S är ett onoterat danskt publikt aktiebolag.

Att COWIs medarbetare ingår i ägarkretsen är en viktig del av COWIs strategi.

Vi tror att medarbetarägande förbättrar samarbetet inom COWI-koncernen och stärker samstämmigheten mellan våra resultat och medarbetarnas kompetenser och insatser.

Kort sagt: att ha medarbetare i ägarkretsen är en viktig förutsättning för COWIs framtida framgång.

COWIfonden äger alla A-aktier och några B-aktier, dvs. cirka 87 procent av aktiekapitalet. Medarbetarna har cirka 13 procent av aktierna. (maj 2022)

AKTIERNA

COWI Holding A/S aktiekapital (december 2021) är 286 593 700 DKK (28 659 370 röster).

  • 200 000 000 DKK utgörs av A-aktier (uppdelade i A-aktier om nominellt 100 danska kronor eller multiplar därav, med 20 000 000 röster) som helt ägs av COWIfonden.
  • 86 593 700 DKK utgörs av B-aktier (fördelade på 865 937 B-aktier om nominellt 100 DKK med 865 937 röster) som ägs av COWIfonden, COWIs anställda och COWI Holding A/S.

VEM KAN FÖRVÄRVA AKTIER?

B-aktier i COWI Holding A/S kan förvärvas av COWI-koncernens medarbetare och ledning i COWI Holding A/S och COWIfonden, under förutsättning att:

  • Medarbetaren är anställd i ett av COWI-koncernens företag i ett geografiskt område där medarbetaraktieprogrammet är tillgängligt. De tillämpliga geografiska områdena fastställs årligen i samband med den årliga bolagsstämman.
  • Medarbetaren inte har lämnat in en avskedsansökan, blivit avskedad eller sagts upp vid den tidpunkt då B-aktierna köps.

Medarbetare, ledningen i COWI Holding A/S och COWIfonden får förvärva så många av de tillgängliga B-aktierna enligt ett försäljningserbjudande som de önskar, förutsatt att ingen enskild person vid någon tidpunkt kan inneha ett totalt antal B-aktier som överstiger en fastställd gräns på 0,5 % av det emitterade aktiekapitalet i COWI Holding A/S.

AKTIEPRISET

B-aktiens pris bestäms av marknadsvärdet på företagets eget kapital, vilket definieras som företagets nettoförmögenhet dividerat med dess aktiekapital.

Ett nytt aktiepris beräknas varje år efter årsstämman. Detta pris gäller fram till nästa års bolagsstämma.

FÖRSÄLJNING AV AKTIER

Försäljning av B-aktier sker via COWIs aktieägarportal på Computershare. COWIs aktieägarportal finns här.

I samband med att den årliga aktiehandeln startar får nuvarande och tidigare medarbetare ett e-postmeddelande med en länk till aktieägarportalen.

Aktieägare kan sälja B-aktier varje år under det årliga aktiehandelsfönstret (inom fyra veckor efter årsstämman) och det finns ingen bindningstid innan det är möjligt att sälja. Lokala variationer och/eller lagkrav kan dock vara tillämpliga i vissa länder.

TIDIGARE ANSTÄLLDA

Om aktieägarens anställning i COWI-koncernen upphör är aktieägaren skyldig att sälja tillbaka B-aktier i det första efterföljande försäljningsfönstret (inom 4 veckor efter årsstämman). I vissa fall kan dock tidigare anställda få behålla B-aktierna i ytterligare tre år. (Läs mer i Villkoren för innehav av B-aktier under Läs mer.)

 

Ansvarsfriskrivning

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls som en tjänst och endast i informationssyfte. Vi har eftersträvat att lämna så korrekt information som möjligt, men denna allmänna information om COWIs aktieprogram ska inte ersätta, modifiera, eller på något annat sätt ändra de villkor som anges i villkoren för innehav av B-aktier eller liknande villkor som aktieägarna enskilt har kommit överens om och accepterat som en del av förvärvet och/eller innehavet av aktier.

Kontakta oss

Manuel Vigilius
Vice President
Group Communication, Denmark

Tel: +45 56401197