Verkställande direktör
Anders Wiktorson
MARKNAD

Marknadschef

Anna Berggren

Industri

Divisionschef

Karin Genemo

samhällsbyggnad

Divisionschef

Susanna Ohlin

BYGGNAD OCH FASTIGHEt

Divisionschef

Thomas Solgaard-Sørensen

Peter Ekdahl
Digital & Management

Divisionschef

Peter Ekdahl

hr

HR-chef

Fia Henriksson

Kommunikation

Kommunikationschef

Pontus Haag

EKONOMI

Ekonomichef

Joakim Emmesjö

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutvecklingschef

Torbjörn Spetz

Organisation

COWI-koncernen är indelad i fem verksamheter – Danmark, Norge, Sverige, COWI internationally och Arkitema Architects.

 

*COWI Danmark innefattar dotterbolag i Belgien, Indien, Polen, Storbritannien
** COWI internationally innefattar dotterföretag i Tyskland, Hongkong, Indien, Sydkorea, Nordamerika, Norge, Qatar, Förenade Arabemiraten och Storbritannien

Jens Højgaard Christoffersen

Koncernchef

Rasmus Ødum

Executive Vice President, COO

natalie shaverdian riise-knudsen

Executive Vice President, Group CFO

Michael Bindseil
Executive Vice President, Business Line International
HENRIK WINTHER
Executive Vice President, Business Line Denmark
Marius Weydahl Berg
Executive Vice President, COWI Norge
Anders Wiktorson
Executive Vice President, COWI Sverige
THOMAS KVEIBORG
Executive Vice President, Business Line Arkitema Architects

Jukka Pertola

Ordförande

Carsten Bjerg

Vice ordförande

Anne Harris
BIRGIT FARSTAD LARSEN
Henrik Andersen
Jasper Kyndi
Kristin Sandberg
Niels Fog
Pierre Olofsson 

Ägarstruktur

Koncernens moderföretag, COWI Holding A/S, är ett onoterat danskt publikt företag som ägs av COWIfonden (”COWI-stiftelsen”) samt nuvarande och tidigare medarbetare.
 

COWIfonden (”COWI-stiftelsen”)

COWIfonden är en kommersiell, fristående stiftelse som äger huvuddelen av aktierna i COWI Holding A/S.

Stiftelsens syfte är att skapa en stabil grund för COWI Holding A/S och bidra till forskning och utveckling med koppling till dansk ingenjörskonst. COWIfonden hjälper COWI-koncernen att förverkliga sin vision, stärka konkurrenskraften och generera bra finansiella resultat.

Enligt stiftelseurkunden ska COWIfonden behålla sitt bestämmande inflytande och säkerställa att COWI behåller sin ekonomiska självständighet genom egenfinansiering, personalfinansiering eller genom tillskott av externt kapital.

I samband med ökning av bolagets kapital i COWI Holding A/S eller samgåenden med andra företag kan stiftelsen ge upp sin ställning som innehavare av huvuddelen av aktierna i företaget, om detta krävs för att behålla och utveckla den kommersiella verksamheten som en konkurrenskraftig verksamhet på internationell nivå.

COWIfonden innehar cirka 87 procent av aktiekapitalet i COWI Holding A/S, däribland alla A-aktier. (maj 2022)
 

Övriga aktieägare i COWI Holding A/S

Cirka 13 procent av aktiekapitalet i COWI Holding A/S innehas av nuvarande och tidigare medarbetare i COWI-koncernen. (maj 2022)

COWI vill erbjuda aktier till koncernens medarbetare varje år i syfte att uppnå en bred bas av delägare bland medarbetarna. För tillfället erbjuds aktier i åtta länder.

Bildandet av COWI Holding A/S 2010 innebar att aktieägare i COWI A/S kunde konvertera sina aktier till nya aktier i COWI Holding A/S.
Investerarrelationer

COWI HOLDING A/S

COWI Holding A/S är koncernens holdingbolag som bildades 2010 och ägs av COWIfonden och COWIs medarbetare. COWI Holding A/S är ett onoterat danskt publikt aktiebolag.

Att COWIs medarbetare ingår i ägarkretsen är en viktig del av COWIs strategi.

Vi tror att medarbetarägande förbättrar samarbetet inom COWI-koncernen och stärker samstämmigheten mellan våra resultat och medarbetarnas kompetenser och insatser.

Kort sagt: att ha medarbetare i ägarkretsen är en viktig förutsättning för COWIs framtida framgång.

COWIfonden äger alla A-aktier och några B-aktier, dvs. cirka 87 procent av aktiekapitalet. Medarbetarna har cirka 13 procent av aktierna. (maj 2022)

AKTIERNA

COWI Holding A/S aktiekapital (december 2021) är 286 593 700 DKK (28 659 370 röster).

  • 200 000 000 DKK utgörs av A-aktier (uppdelade i A-aktier om nominellt 100 danska kronor eller multiplar därav, med 20 000 000 röster) som helt ägs av COWIfonden.
  • 86 593 700 DKK utgörs av B-aktier (fördelade på 865 937 B-aktier om nominellt 100 DKK med 865 937 röster) som ägs av COWIfonden, COWIs anställda och COWI Holding A/S.

VEM KAN FÖRVÄRVA AKTIER?

B-aktier i COWI Holding A/S kan förvärvas av COWI-koncernens medarbetare och ledning i COWI Holding A/S och COWIfonden, under förutsättning att:

  • Medarbetaren är anställd i ett av COWI-koncernens företag i ett geografiskt område där medarbetaraktieprogrammet är tillgängligt. De tillämpliga geografiska områdena fastställs årligen i samband med den årliga bolagsstämman.
  • Medarbetaren inte har lämnat in en avskedsansökan, blivit avskedad eller sagts upp vid den tidpunkt då B-aktierna köps.

Medarbetare, ledningen i COWI Holding A/S och COWIfonden får förvärva så många av de tillgängliga B-aktierna enligt ett försäljningserbjudande som de önskar, förutsatt att ingen enskild person vid någon tidpunkt kan inneha ett totalt antal B-aktier som överstiger en fastställd gräns på 0,5 % av det emitterade aktiekapitalet i COWI Holding A/S.

AKTIEPRISET

B-aktiens pris bestäms av marknadsvärdet på företagets eget kapital, vilket definieras som företagets nettoförmögenhet dividerat med dess aktiekapital.

Ett nytt aktiepris beräknas varje år efter årsstämman. Detta pris gäller fram till nästa års bolagsstämma.

FÖRSÄLJNING AV AKTIER

Försäljning av B-aktier sker via COWIs aktieägarportal på Computershare. COWIs aktieägarportal finns här.

I samband med att den årliga aktiehandeln startar får nuvarande och tidigare medarbetare ett e-postmeddelande med en länk till aktieägarportalen.

Aktieägare kan sälja B-aktier varje år under det årliga aktiehandelsfönstret (inom fyra veckor efter årsstämman) och det finns ingen bindningstid innan det är möjligt att sälja. Lokala variationer och/eller lagkrav kan dock vara tillämpliga i vissa länder.

TIDIGARE ANSTÄLLDA

Om aktieägarens anställning i COWI-koncernen upphör är aktieägaren skyldig att sälja tillbaka B-aktier i det första efterföljande försäljningsfönstret (inom 4 veckor efter årsstämman). I vissa fall kan dock tidigare anställda få behålla B-aktierna i ytterligare tre år. (Läs mer i Villkoren för innehav av B-aktier under Läs mer.)

 

Ansvarsfriskrivning

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls som en tjänst och endast i informationssyfte. Vi har eftersträvat att lämna så korrekt information som möjligt, men denna allmänna information om COWIs aktieprogram ska inte ersätta, modifiera, eller på något annat sätt ändra de villkor som anges i villkoren för innehav av B-aktier eller liknande villkor som aktieägarna enskilt har kommit överens om och accepterat som en del av förvärvet och/eller innehavet av aktier.

Kontakta oss

Manuel Vigilius
Vice President
Group Communication, Denmark

Tel: +45 56401197