Elvägar - Framtidens vägsystem

2023.11.20

Elvägar är inte bara en viktig del av framtidens hållbara transportinfrastruktur utan även en teknik som kan förändra hur vi ser på laddning av elfordon. Peter Ekdahl, divisionschef för Digital & Management för COWI i Sverige, dyker ner i denna innovativa teknik och belyser hur COWI kan bidra medexpertis inom infrastruktur, elkraft och digitalisering.

Med över 500 000 eldrivna fordon på vägarna står vi i Sverige inför en revolution av vårt vägnät. Elvägar kan vara en viktig nyckel till att övervinna de största hindren för elfordon. Peter Ekdahl är väl insatt och kunnig inom området för framtidens digitala transportsystem. Med hans insikter kommer vi att utforska hur framtidens elvägar kan utvecklas. Men innan vi dyker djupare in i ämnet, låt oss ta reda på vad en elväg faktiskt innebär. 

VAD ÄR ELVÄGAR?

Elvägar erbjuder en innovativ lösning där fordonets batterier laddas kontinuerligt under körningen i stället för att behöva stanna och ladda. 

− Tekniken har potential att minska behovet av stora batterier och omfattande laddningsinfrastruktur, och det har en direkt positiv inverkan på miljöomställningen. Genom att nyttja elvägar kan vi minska trängseln vid traditionella laddningsstationer och göra eldrift mer tillgänglig för alla, vilket är en viktig aspekt av framtidens hållbara transportsystem. Vi kan också ta bort en del av problemet med ökade restider orsakat av laddstopp, säger Peter Ekdahl. 

Vilka olika typer av lösningar finns idag?

Sverige, Tyskland och Frankrike har sedan 2017 ett gemensamt innovationspartnerskap och utvecklades 2019 till att även omfatta elvägar. En del av partnerskapets syfte är att skapa ett enhetligt system så att fordon kan köra över olika vägar, landskap och vägar utan kompatibilitetsproblem. Peter Ekdahl förklarar att det huvudsakligen finns två typer av laddning för elvägar. Induktiv laddning, som inte kräver fysisk kontakt, och konduktiv, där det finns en direkt anslutning mellan fordon och laddinfrastrukturen i eller runt vägen. Trafikverket i Sverige ligger långt framme i utvecklingen och driver testprojekt med dagens olika tekniker för elvägar.

Induktiv lösning:

Denna metod kräver ingen fysisk kontakt mellan fordonet och laddningsinfrastrukturen. Tekniken installeras under vägbanan, och fordonen tar emot energin trådlöst. Även om induktiva system har fördelen att den direkta laddinfrastrukturen inte syns. Så har induktiva system också vissa utmaningar, som påverkan på vägkonstruktionen och energiförluster.

Konduktiv laddning:

Konduktiv laddning kan delas in i två huvudtyper. För bägge lösningarna krävs direktkontakt mellan fordonet och laddningsinfrastrukturen. Den första formen av konduktiv laddning liknar kontaktledningarna som tåg och spårvagnar använder. Med en lång historik inom järnvägar och spårvagnar är tekniken beprövad. Den innebär dock stora visuella förändringar i vägmiljön med synliga ledningar och stolpar. Denna metod är framför allt lämpad för lastbilar och bussar, då den behöver strömavtagare monterade på fordon på en viss höjd. Skadade eller nedfallna ledningar kan också orsaka trafikstörningar.

I den andra formen av konduktiv laddning är laddningsenheten nedfräst i vägbanan, utan att skapa nivåskillnader på ytan. Det är en teknik som på ett smidigt sätt hanterar service och underhåll utan långa trafikstörningar. Tekniken inkluderar alla typer av fordon, precis som de induktiva systemen. Här är det extra viktigt att lösningen inte påverkar fordonens grepp på vägytan och skapar friktionsproblem.

EN SJÄLVKLAR PARTNER

På COWI finns experter som deltar aktivt i utveckling av elvägar i Sverige.

− I takt med att tekniken kring elvägar utvecklas, står vi på COWI redo att leda denna förändring. Vi har en unik position när det gäller att utforma morgondagens elvägar och hållbara transportsystem. Vår kompetens inom väg, järnväg och infrastrukturdesign, samt vår erfarenhet av att arbeta med innovativa teknologier, gör oss till en stark samarbetspartner för att driva utvecklingen av elvägar framåt, säger Peter Ekdahl. 

COWI kan bidra på flera sätt:

  • Teknisk Expertis: COWI har experter inom flera områden som krävs för en framgångsrik implementering av elvägar. Exempelvis expertis inom infrastrukturdesign, BIM samordning, elsystem och energiöverföring, vilket är avgörande för att utveckla säkra och effektiva elvägar.
  • Projektledning: COWI har gedigen erfarenhet av att styra och genomföra komplexa infrastrukturprojekt. Det handlar om att ta ansvar för att planera, samordna och genomföra elvägsprojekt, vilket underlättar för kunder att utnyttja denna innovativa teknik.
  • Hållbarhetsfokus: COWI är en given samarbetspartner när det gäller att driva den gröna omställningen i samhället. Att stödja utvecklingen av elvägar bidrar aktivt till övergången mot en grönare och renare transportsektor.

Kontakta oss

Peter Ekdahl
Senior Vice President
Digital & Management, Sweden

Tel: +46 108502512