BÄTTRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED SMARTARE DATABEHANDLING OCH TRENDANALYS

Digitalisering Insights

2018-11-06 / Thomas Rud

Ett nytt analysverktyg har tagits fram i Danmark för att minska risken för olyckor i våra vägnät. Genom smartare, datadrivna vägsäkerhetsåtgärder sparar kommunerna både värdefull tid och pengar.

Databehandling är en utmaning för både små och stora organisationer världen över. En gemensam nämnare för många branscher och sektorer är svårigheten att hitta rätt verktyg, kunskap och resurser som kan hjälpa dem att effektivisera sitt arbete och fatta bättre beslut.

Ett stort hinder för dataanalytiker är dock tiden som går åt till att förbereda och behandla data.

Enligt en global enkät som utförts av Trifacta 2018 lägger 60 % av alla yrkesverksamma inom IT minst hälften av sin arbetstid på datapreparering, kvalitetssäkring och rensning. Detta kostar företagen över 450 miljarder dollar.

59 % av de som svarade på undersökningen ansåg att den arbetstiden kostade mer för deras företag än värdet det gav tillbaka.

DATAINSAMLING KAN VARA KOMPLICERAT

Kommunledningar är en typ av offentlig organisation som ofta har särskilt stora problem – i synnerhet trafikingenjörer och trafikanalytiker på de enheter som hanterar trafikfrågor.

Många team har helt enkelt inte tid och tillräckliga resurser för att själva kunna göra de förstudier och analyser som krävs. Det gäller speciellt när de dataset det gäller – till exempel information om vägolyckor – är väldigt stora och ganska svåra och tidskrävande att få tag på, samla in och analysera.

Varje enskild kommun beställer vanligtvis en storskalig rapport om trafikolyckor från en konsult med några års mellanrum, eller så måste de själva gå igenom den intensiva process det innebär att förbereda och analysera rapporten manuellt.

Vissa låter faktiskt bli att göra det här mycket viktiga arbetet helt och hållet – på grund av tidsbrist eller prioritering – vilket gör att det riskerar att hamna mellan stolarna. Det är dock mycket viktigt att ta fram den här informationen, eftersom den ligger till grund för olycksförebyggande åtgärder på vägnäten och säkerhetskampanjer för allmänheten.

EN ENKEL, LOGISK LÖSNING

För att komma tillrätta med behovet av snabb och effektiv sammanställning och analys av olycksdata har vi utvecklat ett nytt verktyg som kallas Olycksportalen (Uheldsportalen).

Verktyget bygger på noggranna användartester med riktiga kunder, för att få en bättre förståelse för deras specifika behov och krav. Utifrån detta har vi gemensamt utvecklat en optimal men ändå enkel lösning inför lanseringen av portalen.

Olycksportalen är i huvudsak ett webbaserat verktyg som kan underlätta för trafikingenjörer när de identifierar olycksplatser och olyckstrender i vägnäten. Den informationen kan sedan användas som grund för säkerhetsinitiativ som syftar till att förbättra både säkerheten och beteendet på vägarna.

Portalen hämtar dataset med information om de trafikolyckor som registrerats hos polisen från Vejman.dk, en databas hos Vejdirektoratet i Danmark. Informationen behandlas sedan med hög hastighet för att visa intuitiva diagram, kartor och statistik.

Portalen lanserades i slutet av 2017. Sedan dess har vi fortsatt att ta till oss av användarnas feedback för att vidareutveckla och förbättra portalen i små steg, och vi har även lagt till nya unika funktioner.

SÅ FUNGERAR VERKTYGET

Olycksportalen bygger på offentlig information med fokus på: 1) vem: förarens ålder, kön osv.; 2) var: platsen där olyckan inträffade; 3) när: tid och datum; samt 4) hur: vilken typ av olycka och vilka skador som inträffade.

Den här informationen analyseras ämnesvis av verktyget och användarna kan jämföra olyckstrender över tid och se de platser där trafiksäkerheten behöver förbättras på en karta. Det går även att anpassa vyn i diagramverktyget med ett eller flera filter, till exempel om användaren bara vill se cykelolyckor, endast olyckor i rusningstrafik eller olyckor nära vägkurvor.

Med flera filter kan användarna visualisera bilolyckor i vägkurvor i öppet landskap, eller olyckor i rusningstrafik som involverar unga cyklister i åldrarna 5-16 år. Exempeldiagrammet nedan visar antalet olyckor med personskador under ett givet antal år.

Det går också att se mer detaljerad information sorterad efter geografiskt område eller särskilt olycksdrabbade platser på en värmetäthetskarta. Det finns även en kartläggningsfunktion för att visa antalet olyckor på samma plats, vilket är användbart vid analys av särskilt olycksdrabbade vägavsnitt (se nedan).

En annan uppskattad funktion är forumet för kunskapsdelning inom trafiksäkerhet. Där samlas information om olycksförebyggande åtgärder och säkerhetsinitiativ från publicerade artiklar, handböcker, lagstiftning och forskningsstudier – allt på samma ställe.

ETT JÄTTEKLIV FÖR TRAFIKINGENJÖREN

Den senaste versionen lanserades i juli. Den innehåller flera uppdateringar och nya funktioner, bland annat ett nytt krockdiagram. Tidigare var frihandsteckning den enda möjligheten för trafikingenjörer att illustrera krockar.

I Olycksportalen genereras krockdiagram automatiskt för att visa hur ett fordon eller en cykel förlorade kontrollen på vägen. Användarna kan klicka på olika områden i diagrammet för att få fram exakta siffror bakom varje enskild datapunkt. Det är ett litet steg för människan men ett jättekliv för trafikingenjören.

SAMMANSTÄLLA RAPPORTER PÅ SEKUNDER, INTE VECKOR

Vi har tittat på den genomsnittliga tiden som läggs på trafiksäkerhetsarbete och räknat ut att med Olycksportalen kommer kommunerna att:

  • spara 70 timmar per år – bara på olycksanalys
  • se en kostnadsbesparing på 10 000 euro per år och användare (räknat på 67 euro i timmen)
  • minska antalet timmar som läggs på manuell databehandling med 80 % per år

Årsrapporten är en av de största fördelarna för kommunerna. Varje år tar kommunstyrelserna fram rapporter om krockar och trafiksäkerhet för att visa lokalpolitikerna vilka utvecklingsprojekt som pågår inom trafiksäkerhetsområdet.

Tidigare tog rapporterna flera veckor att sammanställa, men med Olycksportalen kan de ta fram information och kurvor i de format som behövs på bara några sekunder.

Under det närmaste året planerar vi att sjösätta en mängd nya funktioner som kommer att ytterligare minska den tid som behövs för manuell analys, samt förbättra användarnas upplevelse och möjligheter. Det kan till exempel vara funktioner för smart tabelläsning, chatt eller GIS-kartläggning

Vi hoppas att Olycksportalen med tiden ska bli en viktig del i kommunernas verktygslåda när de inser att det är en besparing i både kostnad och tid och att säkerheten blir bättre eftersom rapporteringen blir korrekt och enhetlig.

I slutänden hoppas vi förstås att det ska leda till färre olyckor och säkrare vägnät.

OM EXPERTEN

Jag är civilingenjör och projektledare med stadsplanering och transport som mina specialområden. Jag arbetar främst med planering, forskning och utveckling om väginfrastruktur, trafikteknik, vägmarkeringar, trafiksäkerhet och tillgänglighetsplanering.

Jag är auktoriserad inspektör för vägsäkerhet och tillgänglighet.

Sedan slutet av 2017 ägnar jag mig huvudsakligen åt utveckling och förbättring av Olycksportalen (Uheldsportalen).

Kontakta oss

Thomas Rud
Project Manager
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56403905