SKAPA HÅLLBARA BYGGNADER MED TRÄ

2020-09-14 / Kasper Kristensen, COWI and Daniela Grotenfelt, Arkitema Architects

Allt eftersom städerna växer, ökar behovet av nya byggnader. Detta har en betydande negativ inverkan på klimatet om vi inte kan övergå till mer hållbara byggmetoder och material. Trä gör det möjligt att minska byggnadernas miljöavtryck och skapa säkra, hälsosamma och vackra byggnader för framtiden.

Byggnader och byggarbete står för 39 procent av världens koldioxidutsläpp. Traditionellt går den största delen av energiförbrukningen åt för driften av byggnaderna. Men allt eftersom nationella myndigheter har infört högre och striktare krav på hur byggnaderna ska värmas upp och isoleras, har den här situationen förändrats.

Eftersom världens byggnadsbestånd kommer att fördubblas till 2060 måste vi minska klimatavtrycket för byggarbete och material.

Idag använder många byggnader mer energi under första året av sitt liv än under de följande 80 åren, vilket innebär att mer än hälften av byggnadens energiförbrukning går åt för att bygga den. För att bekämpa klimatförändringarna och skapa mer människovänliga städer måste vi fortsätta att optimera energianvändningen för befintliga byggnader. Men eftersom världens byggnadsbestånd kommer att fördubblas till 2060 måste vi även minska klimatavtrycket för byggarbete och material.

Med trä kan vi komma långt. Det är ett material som vi har byggt med i tusentals år. Nu är branschen redo att ta nästa steg tack vare den tekniska utvecklingen och en växande efterfrågan på hållbara byggnader.

EN FÖRNYBAR RESURS SOM VÄXER MED SOLENERGI

Undersökningar visar att vi kan minska koldioxidutsläppen från byggarbetet med 30 till 70 procent genom att använda trä istället för traditionella byggmaterial. Varje gång en kubikmeter trä används i stället för en kubikmeter betong sparar vi ett ton koldioxid, vilket motsvarar 400 liter bensin eller diesel som inte förbränns.

Trä är en förnybar resurs som växer med solenergi, samtidigt som den fångar upp koldioxid från atmosfären. Med likvärdiga förutsättningar har produktion och tillverkning av trä låg energiförbrukning. När virket dessutom köps in från certifierat och hållbart skogsbruk, skyddar träproduktionen den biologiska mångfalden och skogens tillväxt.

Huvuddelen av byggmaterialet används för lastbärande strukturer. Därför ger det störst miljövinster och minskning av koldioxidutsläppen att ersätta vanligt byggmaterial med trä för det här användningsområdet. Det här är möjligt eftersom trä är ett tåligt material som håller länge.

Detta gör trä till en av nycklarna till grönare byggande. För att kunna utnyttja hela materialets potential är det nödvändigt att hela tiden utvärdera trähusens klimatavtryck genom livscykelutvärderingar. Dessutom kan användningen av trämaterial förbättras genom att fokusera på flexibla lösningar som är utformade för att kunna demonteras.

KOSTNADSEFFEKTIV OCH SNABB MONTERING

Eftersom trä väger lite och går snabbt och enkelt att montera, kan det också göra byggprocesserna mer effektiva. Fördelar med trä:

  • kräver mindre resurser vid transport och montering jämfört med traditionella material.
  • tillåter användning av större element, färre kranlyft och lättare grunder.
  • minskar antalet transporter som behövs till och från byggarbetsplatserna.
  • minskar byggtiden och gör det möjligt att ta byggnader i drift snabbare.

För att uppnå ekonomiska fördelar och uppföra träbyggnader av hög kvalitet måste entreprenörerna veta hur de ska konstruera, hantera och bygga trästommar på ett effektivt sätt. Branschen kan utvecklas genom att ta del av bästa praxis från länder med en lång och framgångsrik tradition av träkonstruktioner, till exempel Norge och Sverige.

SÄKRA, HÄLSOSAMMA OCH VACKRA BOSTÄDER

Den kanske viktigaste faktorn förutom de gröna och ekonomiska fördelarna, är att träbyggnader också är bra för människor att leva i.

Med tanke på att vi tillbringar upp till 90 procent av vår tid inomhus, är det avgörande för människornas välbefinnande att skapa hälsosamma och tilltalande inomhusmiljöer. Förutom träets mångsidighet och estetiska värde, visar undersökningarna att trä också har positiva effekter på vår hälsa och produktivitet. Människor slappnar av när de är omgivna av naturliga element, vilket förklarar varför trä kan bidra till att minska stressnivåerna. Dessutom visar undersökningar att trä till och med kan förbättra läkningen för patienter och ge stöd åt miljöer för konstruktiv inlärning.

Förutom träets mångsidighet och estetiska värde, visar undersökningarna att trä också har positiva effekter på vår hälsa och produktivitet.
Slutligen är det, trots att trä är ett brännbart material, lika säkert att bo i träbyggnader som i andra byggnader eftersom samtliga byggnader måste uppfylla samma standarder för brandsäkerhet. Om det trots allt skulle uppstå en brand ger den moderna tekniken bättre brandskydd, vilket gör lastbärande stommar med väggar och bjälkar i solitt trä till en praktisk och säker lösning.

TRÄBYGGNADER MED FLERA VÅNINGAR ÄR FRAMTIDEN

Under de senaste 20–30 åren har vi sett en ökad efterfrågan på träbyggnader med flera våningar. Tack vare utvecklingen av solida väggar och golvpaneler i massivträ (Cross-laminated timber – CLT) kan vi bygga högre och säkrare med trä. Nu är det möjligt att bygga byggnader med lastbärande trästommar med 8+ våningar.

Kombinationen av modern träteknik och ökat intresse för miljövänligt byggmaterial har gjort trästommar allt mer populära. Vi förväntar oss att den här trenden kommer att fortsätta, eftersom nationella myndigheter börjar ställa hårdare krav på energiförbrukning under byggfasen och allt fler byggherrar och kunder efterfrågar mer hållbara alternativ.

Sammantaget har trä tack vare sina arkitektoniska, tekniska och miljömässiga egenskaper möjlighet att bli det prioriterade byggmaterialet det här århundradet.

COWI och Arkitema Architects är bland de ledande arkitekt- och teknikföretagen i Skandinavien. Vi arbetar strategiskt med hållbarhet och har bildat ett rådgivande team med specialister på att bygga med trä. Läs mer om hur vi arbetar med trä – ladda ned broschyren.

Kontakta oss

Kasper Kristensen
Senior Specialist
Buildings, Denmark

Tel: +45 56401072

MÖT KASPER KRISTENSEN

Som byggnadsingenjör drivs jag av att försöka skapa hållbara byggnader i framtiden. Jag anser att vi som konstruktörer har möjlighet att välja byggmaterial som är mycket hållbara, enkla att montera och återanvända och som dessutom är tillverkade med grön energi. Under hela min yrkeskarriär har jag fokuserat mina expertkunskaper på lastbärande strukturer, avancerade träkonstruktioner och arkitektoniska formgivningar. Under min forskning vid Danmarks Tekniske Universitet, DTU specialiserade jag mig på trä- och träteknik, och jag har stort förtroende för trä som byggmaterial. Som nyckelspecialist är jag del av tränätverket inom COWI och Arkitema Architects, ett skandinaviskt rådgivande team med ledande specialister på trästrukturer. Vi tillhandahåller lokala konsulttjänster inom arkitektur och träkonstruktion med flera våningar i hela Skandinavien.

Kontakta oss

Daniela Grotenfelt
Head of Sustainability
Arkitema Architects, Sweden

Tel: +46 708 348 453

MÖT DANIELA GROTENFELT

Som chef för hållbarhet vid Arkitema Architects arbetar jag för att leda vår organisation mot en hållbar framtid i hela Skandinavien. Byggbranschen är ansvarig för en stor del av utsläppen av växthusgaser, men genom att använda trä i projekten kan vi i hög grad minska branschens koldioxidavtryck. Under min karriär som expert på hållbarhet i Norden och Ryssland har jag lett projekt under alla utvecklingsfaser, från konstruktion till underhåll, renovering och demontering. Trä har funnits med redan från början och jag är glad över att få leda träexperterna hos COWI och Arkitema Architects, som vill förändra marknaden genom kunskapsdelning och samarbete mellan ledande experter.