Trafikplats Kästa. Bild Trafikverket

Ännu ett steg på vägen mot Tvärförbindelse Södertörn

2021-12-13

Nu tas nästa steg för att förverkliga Tvärförbindelse Södertörn. COWI har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenaden för Trafikplats Kästa. Förberedande arbeten kan komma att starta 2023.

Tvärförbindelsen ersätter och kompletterar väg 259 mellan Kungens kurva och Haninge, och kommer att avlasta det regionala vägnätet. Det är efterlängtat i en region som växer kraftigt, men där infrastrukturen inte har hängt med. Kombinationen av otillräcklig infrastruktur och en stark befolkningstillväxt har försvårat nyetableringar av bostäder och verksamhet.

Halverad restid

Tvärförbindelse Södertörn kommer att knyta samman stadskärnorna söder om Stockholm på ett mycket bättre sätt än idag. Enligt beräkningarna kommer restiden mellan Kungens kurva och Haninge nästan att halveras.

- Dessutom ökar både framkomlighet och trafiksäkerhet på en väg som idag är en av Stockholms läns mest olycksdrabbade. Under femårsperioden 2013-2017 inträffade det i genomsnitt en olycka i veckan, säger Annika Bergholtz, projektchef Samhällsbyggnad på COWI.

- Dagens framkomlighet är väldigt låg, vilket bland annat drabbar akuta transporter till Karolinska universitetssjukhuset i Flemingsberg.

Hållbara kommunikationer

Byggandet av den nya vägen kommer att innebära att mer gods kommer att kunna gå via fartyg, vilket är en förutsättning för grön mobilitet.

- Att en större andel av godstransporterna till och från Stockholmsregionen kommer att kunna gå via den nya hamnen i Norvik är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom ansluter Tvärförbindelse Södertörn till Förbifart Stockholm, vilket gör det möjligt att leda tung trafik runt Stockholm, säger Annika.

Äntligen bättre cykelväg

Den gång- och cykelväg som byggs i anslutning till tvärförbindelsen kommer att göra det enklare att pendla på ett smart och hälsosamt sätt. Möjligheterna att cykelpendla i öst-västlig riktning har varit begränsade på Södertörn.

Nu blir det två mil sammanhållen gång- och cykelväg. Här tar Trafikverket ett samlat grepp för att utveckla den gröna mobiliteten. Det ska vara enkelt att cykla, åka kollektivt och att byta mellan olika trafikslag.

Fakta om Tvärförbindelse Söderort

Tvärförbindelsen blir en 20 km lång 2+2-väg, varav 5 km kommer att gå i någon av de tre tunnlarna.

Vägen byggs för 80/100 km/h som högsta hastighet och har åtta nya trafikplatser.

 

Kontakta oss

Annika Bergholtz
Senior Project Director
Civil, Sweden

Tel: +46 10-850 14 24