Brandsläckningsskummet som förorenat Sverige

19.10.2023

PFAS ämnen är kanske mest känt för sin roll i brandssläckningsskum som förorenat marker och vattendrag. PFAS finns i det mesta omkring oss, exempelvis i kläderna som du har på dig.  

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylämnen, en grupp av kemiska ämnen som är kända för sin hållbarhet och motståndskraft mot vatten, fett och olja. Det har därför blivit en grupp kemikalier som finns i vitt skilda saker som kläder, skor, kosmetik och skidvalla. 

Så skadligt är PFAS 

Det finns belägg för att vissa PFAS- ämnen är hälsoskadliga, men eftersom det finns tusental olika ämnen har inte alla kartlagts. Kemikalieinspektionen har konstaterat att det finns starka skäl att betrakta PFAS som hälsoskadliga.  

Kända effekter av PFAS:

  • Lever och njurskador 
  • Försämrad fortplantningsförmåga 
  • Ökad risk för vissa cancerformer som njurcancer och testikelcancer  
  • Försämrat immunförsvar 

Stor spridning i miljön 

PFAS kemikalier har egenskaper som gör dem svåra att bryta ner samtidigt som de sprids lätt genom mat, vatten och luft.  Det skapar problem för dricksvattnet runt om i Sverige. 

– Ämnena är vattenlösliga och hamnar snabbt i grundvatten och vattendrag. Ämnena är dessutom väldigt svåra att bryta ner, vilket gör saneringsåtgärder och rening problematiskt, säger Gustav Sundén, gruppchef inom geoteknik och hydrogeologi.  

Totalt bedöms över 20 miljoner människors dricksvatten i EU innehålla halter av PFAS som överskrider EU:s föreslagna gränsvärden. I Sverige uppger forskningsinstitutet RISE att 144 kommuner har halter i dricksvattnet som är högre än rekommenderade gränsvärden. 

PFAS är något som Gustav och hans kollegor stöter på vid undersökning av mark som ska bebyggas.

– De vanligast fallen där vi stöter på PFAS är i närheten av flygplatser eller äldre brandövningsplatser där det övats med brandsläckningsskum som innehållit PFAS-ämnet perfluoroktansulfonat (PFOS). PFAS är vida spritt och vi stöter ofta på det i våra undersökningar. Främst i låga halter som inte utgör några hälso- eller miljörisker, säger Gustav Sundén.  

Svårt att sanera  

Gustav och hans medarbetare kommer ofta i kontakt med förorenad mark och då inte bara PFAS. Tungmetaller, oljeföroreningar, klorerade lösningsmedel och dioxin är exempel på vanliga föroreningar.  Föroreningarna kan ha sitt ursprung ifrån kemisk industri, träimpregnering, varv och kemtvättar. 

– Generellt är problemen större i och omkring städer där industriverksamhet har pågått under många år. Ofta användes ämnen under decennier som vi idag vet är skadliga. Problemen visar sig när tidigare industriområden ska bli bostadsområden och kräver omfattande saneringsåtgärder för att kunna bebyggas, berättar Gustav Sundén. 

Att sanera PFAS är betydligt svårare än många andra föroreningar. Men det finns metoder som kan tillämpas. Jord och schaktmassor kan helt enkelt grävas upp och flyttas till en plats avsedd för lagring. En annan metod handlar om att tvätta förorenad jord som har visat sig kunna användas även för PFAS med viss framgång. 

– De förorenade jordmassorna grävs upp och sköljs i en jordtvättmaskin. Tvättvattnet leds sedan genom olika typer filter för rening innan det släpps ut. På så sätt kan förekomsten av PFAS minskas i jorden, förklarar Gustav Sundén.  

Kontakta oss

Gustav Sundén
Head of section
Civil, East, Sweden

Tel: +46 108502718