COWI bidrog till att förnya Enghaveparken i Köpenhamn. Ett exempel på multifunktionell planering där en nedsänkt fotbollsplan även kan samla vatten vid ett skyfall, och en gräsplan som suger upp vatten kan ha samma funktion. 

Fotbollsplaner kan rädda oss från översvämningar

2023.09.26

Sommaren 2023 har vi fått nya bevis på att samhället är sårbart för kraftiga skyfall. Och extremväder blir vanligare som en följd av klimatförändringar. Det krävs krafttag för att förebygga översvämningar – vattenbolag, kommuner och enskilda fastighetsägare behöver planera, agera och samarbeta mer med varandra. 

Enkelt uttryckt leder klimatförändringar till längre perioder av torka och däremellan kommer regn som är mer intensiva. Det kommer alltså bli vanligare med tillfällen där mycket nederbörd faller under en kort tid. Dessa skyfall klassificeras efter hur ofta de väntas komma. Ett hundraårsregn väntas komma var hundrade år och innebär 30 millimeter nederbörd på tio minuter, ett 50-årsregn innebär 30 millimeter på 20 minuter. 

PLANERA FÖR FRAMTIDEN

Våra städer och vår infrastruktur är inte anpassade för att klara av detta.

– När städerna förtätats har man många gånger byggt bort de naturliga ytor som kunde ta emot vatten. Gröna områden suger upp och fördröjer vatten när det når marken, hårda ytor som hus och asfalt gör inte det och vilket har lett till en ökad sårbarhet, säger Sabah Al-Shididi, Senior Projektledare Vattenplanering.

Att bygga hus tätt i storstäder gör samtidigt att dessa områden blir varmare vilket också påverkar mängden nederbörd. När en storm och en kallfront möter varma städerna leder det till kraftigare regn. Exempel på detta har vi sett 2011 i Köpenhamn och i Malmö 2014.

GEMENSAMT ANSVAR – INGENS ANSVAR

Enligt svenska riktlinjer ansvarar kommunala vattenbolag för anpassning, planering och åtgärder för regn upp till ett 30-årsregn. För kraftigare skyfall har kommunen motsvarande ansvar.

Men efter att en kommun drabbats av översvämningar följer idag ofta en strid om vem som ska betala för skador skyfallen orsakat mellan staten, kommunen, och försäkringsbolag som kompenserat enskilda fastighetsägare. Det finns en oklarhet i vem som bär ansvaret för det som hänt, och även ansvaret för att förebygga framtida översvämningar. 

– Vi behöver också mer samarbete mellan olika aktörer. Vattenbolagen i kommuner är taxafinansierade och kommunen är skattefinansierade vilket gör att det är två separata områden. Men dessa måste arbeta mer med varandra när det kommer till klimatanpassningar, säger Frida Kvarnerot, Uppdragsledare inom vattenmodellering på COWI och tillägger att det också behövs mer samarbete mellan kommuner eftersom effekterna av skyfall och kraftiga regn kan sträcka sig över kommungränser.

Samtidigt finns ett behov av att staten visar vägen och skapar gemensamma riktlinjer och lagar för klimatanpassning. 

– Mycket handlar om att planera i ett tidigt skede och att även vara tydlig med vilka områden som inte ska bebyggas. Nu är det också hårdare lagstiftning på gång som säger att nya detaljplaner ska väga in hur vatten ska hanteras i ett område, säger Sabah Al-Shididi.
Frida Kvarnerot, Uppdragsledare inom vattenmodellering och Sabah Al-Shididi, Senior Projektledare Vattenplanering på COWI. 

FOTBOLLSPLANER SAMLAR VATTEN

Vi på COWI har expertis som kan bidra till att samhället är bättre rustat för skyfall. Vi gör dagvattenutredningar för enskilda fastigheter men också för hela kvarter och på regional nivå. Med modelleringar kan vi kartlägga var vatten tar vägen i ett område som ska bebyggas – och föreslå åtgärder.

– Planering i ett tidigt skede kan till exempel handla om att skapa säkra rinnvägar för vatten och ytor som fördröjer vattnet. Samtidigt ska insatser vara effektiva sett till kostnader och även till de ytor de tar i anspråk. Där kan man tänka multifunktion, en fotbollsplan kan användas för idrott men vid ett skyfall fungerar de utmärkt för att fördröja vatten, säger Frida Kvarnerot. 

En tredimensionell presentation av översvämningar vid ett skyfall (ett 100-årsregn) i ett urbant område. Ett exempel på en hydraulisk modell som kan göras med digitala verktyg.

Kontakta oss

Sabah Al-Shididi
Project Manager
Civil, South, Sweden

Tel: +46 108501196