Kan vindkraft släppa ut växthusgaser? 

2023.06.09

Att producera el leder oundvikligen till utsläpp av växthusgaser – det gäller även vindkraft. Det kan tyckas överraskande då det är ett kraftslag som är förnyelsebart. Men växthusgasutsläppen från vindkraft är extremt låga i jämförelse med fossila kraftkällor för elproduktion. Hur det hela hänger ihop kommer vi till snart.

Hur uppstår utsläppen? 

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi till elektricitet, vilket är en process som inte genererar växthusgasutsläpp. I stället uppstår utsläpp uppstår vid olika steg i vindkraftverkets livscykel. Vad innebär då det konkret?

 • När råvarorna till vindkraftverket bryts och förädlas.
 • I fabriken där vindkraftverket produceras uppstår utsläpp.
 • När vindkraftverk monteras och uppförs.
 • Vid underhåll och reparationer.
 • Vid nedmontering och återvinning av material.

Livscykelanalys – metoden för att bestämma utsläppen 

För att ta få reda på nivån av utsläpp kan man använda en metod som kallas livscykelanalys. Genom analysen kan man jämföra olika kraftslag och deras klimatpåverkan. Växthusgasutsläppen mäts i gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme (g CO2e/kWh). Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att jämföra utsläpp från olika växthusgaser. 
Så här mycket släpper varje kraftslag ut under sin livscykel*:

 • Vattenkraft: Cirka 4 g CO2e/kWh
 • Vindkraft: Cirka 11 g CO2e/kWh
 • Kärnkraft: Cirka 12 g CO2e/kWh
 • Solkraft: Cirka 41 g CO2e/kWh
 • Naturgas: 290–930 g CO2e/kWh
 • Olja: 510–1170 g CO2e/kWh
 • Kol: 740–1689 g CO2e/kWh

Källa: IPCC

Varför så stora skillnader?

Det är för att det varierar hur effektiva fossila bränslen är och det beror på bland annat hur effektiva kraftverken är och hur bränslet utvinns. Växthusgasutsläppen från vindkraft är extremt låga i jämförelse med alla kraftslag utifrån en livscykelanalys.

*(IPCC) i deras syntesrapport (AR5), Energimyndigheten

 

Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64