Renovering av bostadsområdet Rosenhøj och etablering av en samlad stadsdel

Arkitektur Lösningar

I den södra delen av Århus ville man renovera och tänka nytt i det tidigare ”ghettoområdet” Rosenhøj, och därför togs en helhetsplan fram för området. Den övergripande visionen var att skapa en enhetlig stadsdel. De tre bostadsområdena Rosenhøj, Kjærslund och Søndervang skulle knytas ihop såväl fysiskt som funktionellt och mentalt – som en enda stadsdel. Rosenhøj bestod av 27 flerfamiljshus i betong som byggdes på 1970-talet. Den nya planen delar upp området i 11 mindre kvarter med flerfamiljshus som placerats parvis, vända mot varandra. Området korsas av genomgående vägar och där finns två kvarterstorg. För att understryka mångfalden byggs flerfamiljshusen i tre olika material, som samtidigt skapar sammanhang med gårdens utformning och planteringar.

Det gröna stråket är områdets stora, samlande landskapsrum. Här finns aktivitetsplatser för lek och lärande och lugna platser för avkoppling. Längs hela vägen anläggs diken och försänkningar för bortledning av tak- och dagvatten.

Det nya Rosenhøj vann Renoverprisens jubileumspris 2017.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Danmark

KUND:
Boligselskabet Århus Omegn, Viby Andelsboligforening och Aarhus Kommune

PROJEKTPERIOD:
2010–2017

ARKITEMA-TJÄNSTER:
Arkitema är arkitekt- och landskapsarkitektkonsulter i projektet, och vi har drivit stora delar av brukarsamverkansprocesserna och workshops i samband med projekteringen. Dessutom har vi medverkat under processen för att förse 120 familjer med ersättningsbostäder.

Kontakta oss

Heidi Hjort Thuesen
Arkitekt MAA, Partner
Segmentchef Urban

Tel: +45 6120 7015

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN