för människor mitt i vardagslivet

Foto: TREDJE NATUR

2008 påbörjade Köpenhamns kommun ett projekt med riktade tekniska analyser och lönsamhetsanalyser för att skapa en översikt av stadens klimatutmaningar.

En strategi togs fram, där fokus låg på invånarnas vardagsliv och på hantering av extrema skyfall i staden. Målet var att öka stadens motståndskraft mot klimatförändringen och att göra den vänligare och mer hållbar.

COWI har bistått Köpenhamns kommun i arbetet med att ta fram och utveckla en klimatanpassningsplan med fokus på de viktigaste socioekonomiska hoten.

Regn identifierades som det största omedelbara klimathotet mot Köpenhamn och dess invånare. Vårt uppdrag utökades då till att även innefatta detaljplanering av specifika åtgärder för klimatanpassning på upptagningsområdes- och grannskapsnivå.  

COWI utvecklade ett verktyg som gör det lättare att prioritera och presentera klimatanpassningsåtgärder baserat på hur brådskande de är ur socioekonomisk synvinkel. Det här verktyget har nu integrerats i de nationella riktlinjerna för klimatanpassningsplaner som används i alla danska kommuner.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Danmark

PERIOD:
2008-2018

KUND:
Köpenhamns kommun

COWIS TJÄNSTER:

  • Tekniska analyser
  • Ekonomiska och finansiella analyser
  • Investeringsplanering
  • Dynamiska översvämningsanalyser
  • Riskbedömning
  • Utvärdering av lösningar för hållbar stadsutveckling (SUD)
  • Detaljplanering
  • Ekonomisk utvärdering

Kontakta oss

Arne Bernt Hasling
Chief Project Manager
Water and Nature, East, Denmark

Tel: +45 24794134

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN